پلیکا یاس

نانوپلیمریاس

پلیکا یاس - نانوپلیمریاس

پلیکا یاس برندی معتبر با کیفیتی خوب در کنار قیمت مناسب

تنوع سایز سایز ۲۰ الی ۲۵۰ میلی متر
محصولات دیگر تولیدی لوله خرطومی نسوز، لوله ناودانی
محل کارخانه سمنان
زمان شروع به کار ۱۳۵۹

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی "پلیکا نانوپلیمریاس"

گاتالوگ فنی پلیکا یاس
كد كالانام كالاقيمت اول
1170101001لوله ١/٥x ٢٠ پليكا برقى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠١)599000
1170101004لوله ١/٥x ٢٥ پليكا برقى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٢)750000
1170101007لوله ١/٥x ٣٢ پليكا برقى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٣)1012000
1170101010لوله ١/٥x ٤٠ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٤)1275000
1170101011لوله ٣x ٤٠ پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٠٤)2342000
1170101015لوله ١/٨x ٥٠ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٥)1628000
1170101020لوله ١/٨x ٦٣ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٦)2395000
1170101025لوله ١/٨x ٧٥ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٧)2936000
1170101030لوله ١/٨x ٩٠ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠٠٩)3555000
1170101035لوله ٢/٢x ١١٠ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠١٠)4950000
1170101040لوله ٢/٥x ١٢٥ پليكا هواكشى پليمر ياس( ٢٥٠٠١٢)6200000
1170106020لوله ٢/٤x ٥٠B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٠٥)2925000
1170106025لوله ٣x ٦٣B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٠٦)4051000
1170106030لوله ٣x ٧٥BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٠٧)4852000
1170106035لوله ٣x ٩٠BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٠٩)5820000
1170106040لوله ٣/٢x ١١٠BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٠)7725000
1170106042لوله ٤/٢x ١١٠ پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٠)9075000
1170106043لوله ٥/٣x ١١٠BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٠)11927000
1170106045لوله ٣/٢x ١٢٥BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٢)8620000
1170106050لوله ٣/٢x ١٦٠B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٦)10550000
1170106051لوله ٤x ١٦٠BD پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠١٦)14620000
1170106055لوله ٤x ٢٠٠B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٢٠)16990000
1170106060لوله ٤/٩x ٢٥٠B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٢٥)23560000
1170106065لوله ٦/٢x ٣١٥B پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٠٠٣٠)40950000
1170201005زانوئى ٥٠ ٤٥- درجه Bپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥٠٥)99000
1170201006زانوئى ٦٣ ٤٥- درجه Bپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥٠٦)160000
1170201009زانوئى ٩٠ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥٠٩)256000
1170201010زانوئى ١١٠ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥١٠)383000
1170201012زانوئى ١٢٥ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥١٢)487000
1170201013زانوئى ١٦٠ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٤٥١٦)992000
1170202005زانوئى ٥٠B پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢٠٥)118000
1170202006زانوئى ٦٣B پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢٠٦)171000
1170202009زانوئى ٩٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢٠٩)345000
1170202010زانوئى ١١٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢١٠)448000
1170202011زانوئى ١١٠پليكاسايلنت هواكشى نانوپليمرياس( ٢٥٠٢١٠)278000
1170202012زانوئى ١٢٥BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢١٢)585000
1170202013زانوئى ١٦٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٠٢١٦)1233000
1170203006زانوئى دوسركوپله٦٣ ٤٥- درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥٤٥٠٦)165000
1170203010زانوئى دوسركوپله١١٠ ٤٥- درجه BDپليكانانوپليمرياس( ٢٥٤٥١٠)460000
1170204010زانوئى خم ١١٠ ٨٧/٥- درجه BDپليكانانوپليمرياس( ٢٥٠٢١٠)587000
1170206006زانوئى دوسركوپله٦٣ درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥٠٢٠٦)178000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٠٥سه راهى ٥٠ ٤٥- درجه Bپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٥)201000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٠٦سه راهى ٦٣ ٤٥- درجه Bپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٦)314000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٠٩سه راهى ٩٠ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٩)565000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠١٠سه راهى ١١٠ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣١٠)836000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠١٢سه راهى ١٢٥ ٤٥- درجه BDپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣١٢)1130000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٢٤سه راهى سه سركوپله ٥٠ ٤٥- درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٥)218000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٢٦سه راهى سه سركوپله ٦٣ ٤٥- درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٦)392000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٢٨سه راهى سه سركوپله ٩٠ ٤٥- درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٣٠٦)596000
١١٧٠٣٠١٠٠١٠٠٣٠سه راهى سه سركوپله ١١٠ ٤٥- درجه BDپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٣١٠)994000
١١٧٠٣٠١٠٠٢٠٠٠٦سه راهى٦٣x ٩٠ ٤٥- درجهBD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣٩٦)400000
١١٧٠٣٠١٠٠٢٠٠١٧سه راهى٦٣x ١١٠ ٤٥- درجهBD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣١٦)520000
١١٧٠٣٠١٠٠٢٠٠١٩سه راهى٩٠x ١١٠ ٤٥- درجهBD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣١٩)682000
١١٧٠٣٠١٠٠٢٠٠٢٥سه راهى١١٠x ١٢٥ ٤٥- درجهBD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣١٢)947000
١١٧٠٣٠١٠٠٢٠٠٣٠سه راهى١١٠x ١٦٠ ٤٥- درجهBD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥١٣٦١)1327000
١١٧٠٣٠١٠٠٣٠٠١٥سه راهى سه سركوپله٦٣x ٩٠ ٤٥- درجه BDپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٣٩٦)439000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٠٥سه راهى ٥٠B پليكاسايلنت نوناپليمر ياس( ٢٥٠٣٠٥)185000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٠٦سه راهى ٦٣B پليكاسايلنت نوناپليمر ياس( ٢٥٠٣٠٦)229000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٠٩سه راهى ٩٠BD پليكاسايلنت نوناپليمر ياس( ٢٥٠٣٠٩)435000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠١٠سه راهى ١١٠BD پليكاسايلنت نوناپليمر ياس( ٢٥٠٣١٠)587000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠١٢سه راهى ١٢٥BD پليكاسايلنت نوناپليمر ياس( ٢٥٠٣١٢)924000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٢٦سه راهى خم٦٣ ٨٧/٥-BDپليكانوناپليمر ياس( ٢٥٠٣٠٦)382000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٣٠سه راهى خم١١٠ ٨٧/٥-BDپليكانوناپليمر ياس( ٢٥٠٣١٠)809000
١١٧٠٣٠٢٠٠١٠٠٤٥سه راهى سه سركوپله ١١٠ درجه Bپليكانانوپليمرياس( ٢٥٠٣١٠)736000
١١٧٠٣٠٢٠٠٢٠٠١٥سه راهى ٦٣x ٩٠BD پليكا سايلنت نانوپليمر ياس(٢٥٠٣٩٦)376000
١١٧٠٣٠٢٠٠٢٠٠٢٠سه راهى ٦٣x ١١٠BD پليكا سايلنت نانوپليمر ياس(٢٥٠٣١٦)426000
١١٧٠٣٠٢٠٠٣٠٠٢٠سه راهى سه سركوپله ٦٣x١١٠ BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥٠٣١٦)468000
1170406كوپلينگ ترمزدار ٦٣B پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١٠٦)116000
1170409كوپلينگ ترمزدار ٩٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١٠٩)173000
1170410كوپلينگ ترمزدار ١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١١٠)240000
1170412كوپلينگ ترمزدار ١٢٥BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١١٢)299000
1170415كوپلينگ ترمزدار ١٦٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١١٦)504000
1170420كوپلينگ ترمزدار ٢٠٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١٢٠)996000
1170439كوپلينگ بدون ترمز١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١١٠)249000
1170442كوپلينگ بدون ترمز١٢٥BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١١١٢)307000
1170506درپوش ٦٣B پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠٠٦)87000
1170509درپوش ٩٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠٠٩)161000
1170510درپوش ١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠١٠)229000
1170512درپوش ١٢٥BDپليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠١٢)299000
1170536كپ ٦٣B پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠٠٦)77000
1170540كپ ١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠١٠)185000
1170543كپ ١٢٥BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٠١٢)287000
1170601006سراه دريچه بازديد ٦٣B پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٨٠٠٦)365000
1170601009سراهدريچه بازديد ٩٠*١١٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٨٠١٩)1014000
1170601010سراهدريچه بازديد ١١٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٨٠١٠)1067000
1170601011سراهدريچه بازديد ١١٠ غلافدارپليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٨٠١٠)953000
1170601012سراه خم دريچه بازديد ١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥٨٠١٠)1004000
1170602009رابط بازديد٩٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٨٠٩)503000
1170602010رابط بازديد١١٠BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٨١٠)565000
1170602012رابط بازديد١٢٥BD پليكانانوپليمرياس( ٢٥١٨١٢)664000
1170706سيفون ٦٣B پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٦٥٠٦)239000
1170709سيفون ٩٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٦٥٠٩)563000
1170710سيفون ١١٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٦٥١٠)906000
1170711سيفون ١٢٥*١١٠BD پليكاسايلنت نانوپليمرياس( ٢٥٦٥١٢)948000
1170810تبديل ٦٣x ٩٠BD پليكا نانوپليمرياس( ٢٥١٧٩٦)194000
1170815تبديل ٦٣x ١١٠BD پليكا نانوپليمرياس( ٢٥١٧١٦)270000
1170818تبديل ٩٠x ١١٠BD پليكا نانوپليمرياس( ٢٥١٧١٩)287000
1170828تبديل١١٠x ١٢٥BD پليكا نانوپليمرياس( ٢٥١٧٢١)376000
1170901كلاهك سه كاره ٩٠*١١٠*١٢٥نانوپليمر ياس633000
1171006رابط نر-ماده ٦٣Bپليكا نانوپليمرياس(٢٥١١٠٦)118000
1171009رابط نر-ماده ٩٠BDپليكا نانوپليمرياس(٢٥١١٠٩)197000
1171010رابط نر-ماده ١١٠BDپليكا نانوپليمرياس(٢٥١١١٠)298000
1171112موفه ١٢٥BDپليكا نانوپليمرياس(٢٥١١١٢)855000
1171220شيريكطرفه ١١٠x١٢٥ پليكا نانوپليمر ياس( ٢٥٣٣١٢)4440000