پلی اتیلن دینا پلیمر

گیتی پسند

پلی اتیلن دینا پلیمر - گیتی پسند

دینا پلیمر پلی اتیلن کالایی با فناوری ساخت بالا

نام مجموعه گیتی پسند SGP
زمان شروع به کار 1377
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی تک لایه آذین ، ۵لایه نیوپایپ، سپهرفوم، کیمیا جاوید

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی اصلی پلی اتیلن دینا پلیمر

کاتالوگ فنی دینا پلیمر

جدول لیست قیمت پلی اتیلن دینا پلیمر

کد 11 رقمینام کالاگروه اصلیگروه فرعیمتراژگیتی کالا 1400/04/28
99052162022لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 20cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40057400
99052162026لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 20cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40057400
99052163022لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 30cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40048400
99052163026لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 30cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40048400
99052164022لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 40cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40043900
99052164026لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 40cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40043900
99052165022لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 50cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40041200
99052165026لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 50cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40041200
99052167522لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 75cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40037600
99052167526لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 75cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40037600
99052168122لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 100cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40035800
99052168126لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 100cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40035800
99052169122لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 125cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40034700
99052169126لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 125cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40034700
99052169222لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 200cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40033100
99052169226لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 200cm - هرحلقه 400 مترلوله های آبیاری قطره ایدریپ دار40033100
99055111635لوله آبیاری قطره ای 16 - بدون دریپ - وزن هر رول 22.5kg - حلقه 400 متریلوله های آبیاری قطره ایبدون دریپ(معمولی)40036000
99055111636لوله آبیاری قطره ای 16 - بدون دریپ - وزن هر رول 24.5kg - حلقه 400 متریلوله های آبیاری قطره ایبدون دریپ(معمولی)40039200
99055111638لوله آبیاری قطره ای 16 - بدون دریپ - وزن هر رول 19kg - حلقه 400 متریلوله های آبیاری قطره ایبدون دریپ(معمولی)40030400
99150022120لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-50mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12143400
99150022140لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-63mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12199200
99150022160لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-75mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12275300
99150022180لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12395400
99150022200لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12588100
99150022220لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر12756100
99150022240لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر121210800
99150022260لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر121917400
99150022280لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر122955200
99150022300لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE 804اتمسفر124679900
99150023100لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-40mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12113200
99150023120لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-50mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12156700
99150023140لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-63mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12247100
99150023160لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-75mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12337600
99150023180لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12488300
99150023200لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12716600
99150023220لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر12919200
99150023240لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر121522100
99150023260لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر122342400
99150023280لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر123647100
99150023300لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE 805اتمسفر125781900
99150024100لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 806اتمسفر100124100
99150024120لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 806اتمسفر100186800
99150024140لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 806اتمسفر100289600
99150024160لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 806اتمسفر100413200
99150024180لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر12593100
99150024200لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر12884600
99150024220لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر121131700
99150024240لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر121853200
99150024260لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر122886000
99150024280لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر124457500
99150024300لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE 806اتمسفر127066700
99150026060لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE 798اتمسفر20069200
99150026080لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE 808اتمسفر15097900
99150026100لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر100147800
99150026120لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر100226400
99150026140لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر100359800
99150026160لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر100509000
99150026180لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر100726500
99150026200لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر1001082300
99150026220لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-125mm - حلقه 100 متریلوله های PE 808اتمسفر1001378800
99150026240لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 808اتمسفر122258400
99150026260لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 808اتمسفر123518600
99150026280لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 808اتمسفر125485400
99150026300لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE 808اتمسفر128697500
99150028040لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8010اتمسفر20054400
99150028060لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8010اتمسفر20074700
99150028080لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE 8010اتمسفر150116200
99150028100لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر100178000
99150028120لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر100274300
99150028140لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر100436400
99150028160لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر100617800
99150028180لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر100884600
99150028200لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8010اتمسفر1001304700
99150028220لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-125mm - حلقه 100متریلوله های PE 8010اتمسفر1001680200
99150028240لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8010اتمسفر122747700
99150028260لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8010اتمسفر124274700
99150028280لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8010اتمسفر126671400
99150032040لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر20059800
99150032060لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر20085500
99150032080لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر150139400
99150032100لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر100214500
99150032120لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر100332600
99150032140لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر100523900
99150032160لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر100731400
99150032180لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر1001057600
99150032200لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر1001571500
99150032220لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر122036000
99150032240لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر123330800
99150032260لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر125188900
99150032280لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8012.5اتمسفر128055100
99150034040لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8016اتمسفر20066300
99150034060لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8016اتمسفر200104300
99150034080لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE 8016اتمسفر150163600
99150034100لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر100254100
99150034120لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر100393400
99150034140لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر100627700
99150034160لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر100879700
99150034180لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر1001270100
99150034200لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8016اتمسفر1001887800
99150034220لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8016اتمسفر122431400
99150034240لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8016اتمسفر123973200
99150034260لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8016اتمسفر126226600
99150034280لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8016اتمسفر129685900
99150036040لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8020اتمسفر20081100
99150036060لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE 8020اتمسفر200120100
99150036080لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE 8020اتمسفر150192800
99150036100لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر100300000
99150036120لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر100467000
99150036140لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر100736400
99150036160لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر1001047700
99150036180لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر1001497400
99150036200لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE 8020اتمسفر1002243600
99150036220لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8020اتمسفر122886000
99150036240لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8020اتمسفر124714500
99150036260لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8020اتمسفر127363200
99150036280لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE 8020اتمسفر1211514300
99150042140لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-63mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12181900
99150042160لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-75mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12228400
99150042180لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12319800
99150042200لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12470500
99150042220لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12617800
99150042240لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر12998300
99150042260لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر121522100
99150042280لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر122411600
99150042300لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE1004اتمسفر123750800
99150043120لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-50mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12143400
99150043140لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-63mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12199200
99150043160لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-75mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12275300
99150043180لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12395400
99150043200لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12588100
99150043220لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر12756100
99150043240لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر121210800
99150043260لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر121917400
99150043280لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر122955200
99150043300لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE1005اتمسفر124679900
99150044100لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-40mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12113200
99150044120لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-50mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12156700
99150044140لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-63mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12247100
99150044160لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-75mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12337600
99150044180لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-90mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12488300
99150044200لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-110mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12716600
99150044220لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر12919200
99150044240لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر121522100
99150044260لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر122342400
99150044280لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر123647100
99150044300لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE1006اتمسفر125781900
99150046100لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100124100
99150046120لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100186800
99150046140لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100289600
99150046160لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100413200
99150046180لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100593100
99150046200لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر100884600
99150046220لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-125mm - حلقه 100 متریلوله های PE1008اتمسفر1001131700
99150046240لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE1008اتمسفر121853200
99150046260لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE1008اتمسفر122886000
99150046280لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE1008اتمسفر124457500
99150046300لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE1008اتمسفر127066700
99150048060لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE10010اتمسفر20069200
99150048080لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE10010اتمسفر15097900
99150048100لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر100147800
99150048120لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر100226400
99150048140لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر100359800
99150048160لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر100509000
99150048180لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر100726500
99150048200لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE10010اتمسفر1001082300
99150048220لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-125mm - حلقه 100متریلوله های PE10010اتمسفر1001378800
99150048240لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE10010اتمسفر122258400
99150048260لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE10010اتمسفر123518600
99150048280لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE10010اتمسفر125485400
99150048300لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متریلوله های PE10010اتمسفر128697500
99150049040لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE10020اتمسفر20066300
99150049060لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE10020اتمسفر200104300
99150049080لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE10020اتمسفر150163600
99150049100لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر100254100
99150049120لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر100393400
99150049140لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر100627700
99150049160لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر100879700
99150072040لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE9912.5اتمسفر20054400
99150072060لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE10012.5اتمسفر20074700
99150072080لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE10012.5اتمسفر150116200
99150072100لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر100178000
99150072120لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر100274300
99150072140لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر100436400
99150072160لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر100617800
99150072180لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر100884600
99150072200لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE10012.5اتمسفر1001304700
99150072220لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE10012.5اتمسفر121680200
99150072240لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE10012.5اتمسفر122747700
99150072260لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE10012.5اتمسفر124274700
99150072280لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE10012.5اتمسفر126671400
99150074040لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-20mm - حلقه 200 متریلوله های PE10016اتمسفر20058400
99150074060لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-25mm - حلقه 200 متریلوله های PE10016اتمسفر20085500
99150074080لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-32mm - حلقه 150 متریلوله های PE10016اتمسفر150139400
99150074100لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-40mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر100214500
99150074120لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-50mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر100332600
99150074140لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-63mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر100523900
99150074160لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-75mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر100731400
99150074180لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر1001057600
99150074200لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE10016اتمسفر1001571500
99150074220لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE10016اتمسفر122036000
99150074240لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE10016اتمسفر123330800
99150074260لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE10016اتمسفر125188900
99150074280لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE10016اتمسفر128055100
99150076180لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-90mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر1001270100
99150076200لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-110mm - حلقه 100 متریلوله های PE10020اتمسفر1001887800
99150076220لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متریلوله های PE10020اتمسفر122431400
99150076240لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متریلوله های PE10020اتمسفر123973200
99150076260لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متریلوله های PE10020اتمسفر126226600
99150076280لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متریلوله های PE10020اتمسفر129685900
99150100001زانو لوله های آبیاری 16 * 16اتصالاتآبیاری قطره ای509000
99150100002زانو یکسر روپیچ لوله های آبیاری 16*1/2اتصالاتآبیاری قطره ای508300
99150110001رابط لوله های آبیاری 16*16اتصالاتآبیاری قطره ای504400
99150120001سه راهی لوله آبیاری 16*16*16اتصالاتآبیاری قطره ای509200
99150120002سه راهی رزوه دار لوله آبیاری 16*1/2*16اتصالاتآبیاری قطره ای5010000
99150130001درپوش لوله های آبیاری 16اتصالاتآبیاری قطره ای504300
99055130016بست 16 لوله های آبیاری - کلیپساتصالاتآبیاری قطره ای502900