لوله و اتصالات آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید.


قابلیت‌های محصولات آذین لوله

از آنجا که در تولید لوله،ساختار مولکولی خاصی استفاده می‌شود،مقاومت لوله ها در برابر مواد شیمیایی، اسیدی، بازی و حلال‌های شیمیایی بسیار بالا رفته و همین امر موجب جایگزینی لوله و اتصالات با لوله‌های فلزی شده است.این محصول با لیست قیمت مشخص و به روز شده دارای کاربردها و مزایایی متنوعی؛ از جمله نصب سریع، مقاومت در برابر خوردگی و رسوب و غیره است؛ و همچنین محصولات آن انواع مختلفی با کاربردهای گوناگون دارد،

"محصولات

لیست قیمت آذین لوله

كد كالا نام كالا باركد مشخصه كالا واحد كالا قيمت اول
١٠١٠١٠١٠٠٤ لوله پنج لايه ٤٠ ٩٩٠١٠٢١٠١١٤ بسته اى ٣٢متر متر ٥٦٥٠٠٠
١٠١٠١٠١٠٠٥ لوله پنج لايه ٥٠ ٩٩٠١٠٢١٠١١٦ بسته اى ٣٢ متر متر ٩١٤٤٠٠
١٠١٠١٠١٠٠٦ لوله پنج لايه ٦٣ ٩٩٠١٠٢١٠١١٨ بسته اى ١٦ متر متر ١٤٦١٨٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠١ لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٠٨ بسته اى ١٤٠متر متر ١٠٦٦٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٢ لوله ٢٥( ٢٢٠٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٠ بسته اى ١٠٠متر متر ١٦٧٢٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٣ لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٢ بسته اى ٨٠ متر متر ٣١٤٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٤ لوله ٤٠( ٢٢٠٠٠٤ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٤ پ بسته اى ٥٢ متر متر ٥٦٥٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٥ لوله ٥٠( ٢٢٠٠٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٦ پ بسته اى ٣٢ متر متر ٩١٤٤٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٦ لوله ٦٣( ٢٢٠٠٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٨ پ بسته اى ٢٤ متر متر ١٤٦١٨٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٧ لوله ٧٥( ٢٢٠٠٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٠ پ بسته اى ١٦ متر متر ٢١١٠٣٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٨ لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٢ پ بسته اى ١٢ متر متر ٣٠٥٦٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٩ لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٤ پ بسته اى ٨ متر متر ٤٦١٤٢٠٠
١٠١٠١٠٣٠١٠ لوله ١٢٥( ٢٢٠٠١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٦ پ بسته اى ٤ متر متر ٦١٠٥٤٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠١ لوله سه لايه ٢٠ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٢٠ متر ١٣٢٢٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠٢ لوله سه لايه ٢٥ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٢٥ متر ٢٠٨٠٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠٣ لوله سه لايه ٣٢ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٣٢ متر ٣٩٠٥٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠٤ لوله سه لايه ٤٠ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٤٠ متر ٦٩٨٢٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠٥ لوله سه لايه ٥٠ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٥٠ متر ١١٣١٩٠٠
١٠١٠١٠٤٠٠٦ لوله سه لايه ٦٣ ٩٩٠١٠٣٥٠٠٦٣ متر ١٨١١٨٠٠

لیست قیمت اتصالات آذین لوله

١٠١٠٢٠٣٠٠١ زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٠٨ پ بسته اى ٢٣٠ عدد عدد ٢٠٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٢ زانوئى ٢٥( ٢٢٠٢٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٠ پ بسته اى ١٥٠ عدد عدد ٣١٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٣ زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٢ بسته اى ٧٥ عدد عدد ٤٨٩٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٤ زانوئى ٤٠( ٢٢٠٢٠٤ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٤ بسته اى ٤٥عدد عدد ٩٢٤٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٥ زانوئى ٥٠( ٢٢٠٢٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٦ بسته اى ٢٤ عدد عدد ١٦٠٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٦ زانوئى ٦٣( ٢٢٠٢٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٨ بسته اى ١٦ عدد عدد ٢٦٤٣٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٧ زانوئى ٧٥( ٢٢٠٢٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٠ بسته اى ٨ عدد عدد ٤١٦٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٨ زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٢ بسته اى٣ عدد عدد ٧٦٢٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٩ زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٤ بسته اى٢ عدد عدد ١٢٣٥٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠١٠ زانوئى ١٢٥( ٢٢٠٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٦ بسته اى٢ عدد عدد ١٩٢٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠١٩ زانوئى ٢٠x٢٥( ٢٢٠٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢١٢٣١٢ بسته اى ١٨٠ عدد عدد ٣٣٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٠ زانوئى ٤٥ درجه ٢٠( ٢٢٤٥٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥٠٨ پ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١٨٦٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢١ زانوئى ٤٥ درجه ٢٥( ٢٢٤٥٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥١٠ پ بسته اى ١٨٠عدد عدد ٢٧٥٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٢ زانوئى ٤٥ درجه ٣٢( ٢٢٤٥٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥١٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ٤٤٦٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٣ زانوئى ٤٥ درجه ٤٠( ٢٢٤٥٠٤ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥١٤ بسته اى ٦٠ عدد عدد ٧٩٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٤ زانوئى ٤٥ درجه ٥٠( ٢٢٤٥٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥١٦ بسته اى ٣٠عدد عدد ١٣٦٦٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٥ زانوئى ٤٥ درجه ٦٣( ٢٢٤٥٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١٢٥١٨ بسته اى١٦ عدد عدد ١٨٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٩ زانو بوشن فلزى زوج رادياتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذين ٩٩٠١٠٢٢٣٣٠٨ كارتن ١٥عدد عدد ٤١٧٥٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣٠ زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١) ٩٩٠١٠٢٢٣٢٠٨ پ ٣٠ عدد عدد ٣٤١٩٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣١ زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٥( ٢٢٠٢١٢) ٩٩٠١٠٢٢٣٢١٢ ٢٤ عدد عدد ٣٧٠٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣٩ زانوئى بوشن فلزى ديوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١٠٨ پ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١٤٧١٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٠ زانوئى بوشن فلزى ديوارى ١/٢x٢٥( ٢٢٢٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١١٢ پ بسته اى ٩٠ عدد عدد ١٥٢١٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤١ زانوئى بوشن فلزى ديوارى ٣/٤x٢٥( ٢٢٢٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ١٨٥٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٢ زانوئى مغزى فلزى ديوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٤٢١١ )آذين ٩٩٠١٠٢٢٠٥٠٨ بسته اى ٩٠عدد عدد ٢١٨٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٣ زانوئى مغزى فلزى ديوارى ٣/٤x٢٠( ٢٢٤٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢٠٥٠٩ بسته اى ٨٠عدد عدد ٢٤٤٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٤ زانوئى مغزى فلزى ديوارى ٣/٤x٢٥( ٢٢٤٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠٥١٢ بسته اى ٧٠ عدد عدد ٢٥٣٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٥ زانوئى يكسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠٠٨ پ بسته اى١٤٠عدد عدد ١٤٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٦ زانوئى يكسر بوشن فلزى ٣/٤x٢٠( ٢٢١٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٠ بسته اى ١٢٠عدد عدد ١٨١٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٧ زانوئى يكسر بوشن فلزى ١/٢x٢٥( ٢٢١٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٢ پ بسته اى ١١٥عدد عدد ١٤٦٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٨ زانوئى يكسر بوشن فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢١٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٤ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١٨٦٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٤٩ زانوئى يكسر بوشن فلزى ٣/٤x٣٢( ٢٢١٢٢٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٦ بسته اى ٧٥ عدد عدد ١٨٨٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٥٠ زانوئى يكسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٨ بسته ايى ٦٠عدد عدد ٢٨١٣٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٥١ زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥٠٨ بسته اى ١١٠عدد عدد ٢١٣٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٥٢ زانوئى مغزى فلزى ٣/٤x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذين ٩٩٠١٠٢٢٣٥٠٩ بسته اى ٨٥ عدد عدد ٢٤٩٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٥٣ زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٥( ٢٢٣٢١٢ )آذين ٩٩٠١٠٢٢٣٥١١ بسته اى١٠٠عدد عدد ٢٥٢٤٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٥٤ زانوئى مغزى فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢٣٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥١٠ بسته اى ٧٥ عدد عدد ٢٥٥٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠١ سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٠٨ پ بسته اى ١٧٠ عدد عدد ٢٦٤٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٢ سه راهى ٢٥( ٢٢٠٣٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٠ پ بسته اى ١٠٠عدد عدد ٣٦٦٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٣ سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٢ بسته اى ٥٠عدد عدد ٥٦٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٤ سه راهى ٤٠( ٢٢٠٣٠٤ )آذين ٩٩٠١٠٢١٣١١٤ بسته اى ٣٠عدد عدد ١٠٩٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٥ سه راهى ٥٠( ٢٢٠٣٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٦ بسته اى٢٤ عدد عدد ١٨٤١٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٦ سه راهى ٦٣( ٢٢٠٣٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٨ بسته اى ١٢ عدد عدد ٣٤٢٤٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٧ سه راهى ٧٥( ٢٢٠٣٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٠ بسته اى ٥ عدد عدد ٥٧٢٦٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٨ سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٢ بسته اى٣ عدد عدد ١٠٠٣٥٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٩ سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٤ بسته اى ٢ عدد عدد ١٤٩٦٥٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٠ سه راهى١٢٥( ٢٢٠٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٦ بسته اى١ عدد عدد ٢٤٢٠٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١١ سه راهى ٢٠x٢٠x٢٥( ٢٢٠٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٢٠ بسته اى ١٢٠ عدد عدد ٣١٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٢ سه راهى ٢٥x٢٠x٢٥( ٢٢٠٣٢١ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٢٢ بسته اى ١١٠عدد عدد ٣٢٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٣ سه راهى ٢٠x٢٥x٢٥ ٩٩٠١٠٢١٣٥٢٤ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٩٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٤ سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٣٢ بسته اى ٨٠ عدد. عدد ٤٦٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٦ سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٣٤ بسته اى ٧٠عدد عدد ٤٩٥٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٩ سه راهى ٣٢x٢٥x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٤٠ بسته اى ٦٥ عدد عدد ٥٦٥٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٢ سه راهى ٤٠x٢٠x٤٠( ٢٢٠٣٤١ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٤١ بسته اى ٤٥ عدد عدد ٨٩٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٣ سه راهى ٤٠x٢٥x٤٠( ٢٢٠٣٤٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٤٢ بسته اى ٤٠عدد عدد ٩٥٥٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٤ سه راهى ٤٠x٣٢x٤٠( ٢٢٠٣٤٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٤٥ بسته اى ٣٥ عدد عدد ٩٩٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٨ سه راهى ٥٠x٣٢x٥٠( ٢٢٠٣٥٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٦٥ بسته اى ٢٤ عدد عدد ١٤٩٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٩ سه راهى ٦٣x٢٥x٦٣( ٢٢٠٣٦٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٧٢ ١٢ عدد عدد ٣٤٧٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣٠ سه راهى ٦٣x٣٢x٦٣( ٢٢٠٣٦٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٧٤ ١٢ عدد عدد ٣٥٥٤٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣١ سه راهى ٦٣x٤٠x٦٣( ٢٢٠٣٦٤ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٧٦ ١٢ عدد عدد ٣٥٧٢٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣٢ سه راهى٦٣x٥٠x٦٣( ٢٢٠٣٦٥ ) ٩٩٠١٠٢١٣٥٧٨ ١٢ عدد عدد ٣٦٧٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٤٥ سه راهى بوشن فلزى ديوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٦٠١٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ١٤٥١٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٤٦ سه راهى بوشن فلزى ديوارى ١/٢x٢٥( ٢٢٢٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٦٠١٤ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١٥٧٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٤٧ سه راهى بوشن فلزى ديوارى ٣/٤x٢٥( ٢٢٢٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٦٠١٦ بسته اى ٦٠ عدد عدد ١٩٨٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٤٨ سه راهى مغزى فلزى ديوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٤٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٦٥١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٢٣٧٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٤٩ سه راهى مغزى فلزى ديوارى ٣/٤x٢٥( ٢٢٤٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٦٥١٨ بسته اى ٦٠عدد عدد ٢٦٢٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٠ سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٠٠٨ بسته اى ١١٠ عدد عدد ١٤٥٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥١ سه راهى بوشن فلزى ٣/٤x٢٠( ٢٢١٣٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٠١٠ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١٧٩٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٢ سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٥( ٢٢١٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٠١٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ١٦٧٢٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٣ سه راهى بوشن فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢١٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٠١٤ بسته اى ٨٠ عدد عدد ١٩٢٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٤ سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٠١٨ بسته اى ٤٠ عدد عدد ٣١١٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٥ سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٥٥٠٦ بسته اى ١٠٠ عدد. عدد ٢٢٢٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٥٩ سه راهى سه كنج ٢٠( ٢٢٥٣٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٣٢٠٨ بسته اى ١٥٠ عدد عدد ٣٣٤٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٦٠ سه راهى سه كنج ٢٥( ٢٢٥٣٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٢١٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٤١٧٠٠
١٠١٠٤٠٣٠٠١ چهار راهى ٢٠( ٢٢٠٤٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٧١٠٨ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ٣٦٧٠٠
١٠١٠٤٠٣٠٠٢ چهار راهى ٢٥( ٢٢٠٤٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٧١١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٤٨٥٠٠
١٠١٠٥٠٣٠٠١ چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢٢٠٨ بسته اى ٢٥٠عدد عدد ٢٢٢٠٠
١٠١٠٥٠٣٠٠٢ چپقى ٢٥( ٢٢٠٧٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢٢١٠ بسته اى ١٥٠عدد عدد ٢٨٤٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠١ بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٠٨ پ بسته اى ٣٥٠عدد عدد ١٤٠٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٢ بوشن ٢٥( ٢٢١١٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٠ پ بسته اى ٢٥٠ عدد عدد ١٨٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٣ بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذين ٩٩٠١٠٢١١٠١٢ بسته اى ١٣٠عدد عدد ٢٩٠٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٤ بوشن ٤٠( ٢٢١١٠٤ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٤ بسته اى ٧٥ عدد عدد ٥٤٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٥ بوشن ٥٠( ٢٢١١٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٦ بسته اى ٤٥ عدد عدد ٩٣٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٦ بوشن ٦٣( ٢٢١١٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٨ بسته اى ٢٤ عدد عدد ١٥٨٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٧ بوشن ٧٥( ٢٢١١٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٠ بسته اى ٢٠ عدد عدد ٢٤٤٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٨ بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٢ عدد ٤٠٨٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٩ بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٤ عدد ٦٢٤٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٠ بوشن١٢٥( ٢٢١١١٢ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٦ عدد ٨٤٠٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١١ بوشن يكسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذين ٩٩٠١٠٢٢١٠٠٨ پ بسته اى ١٨٠عدد عدد ١٣٠٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٢ بوشن يكسر فلزى ٣/٤x٢٠( ٢٢٢١٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١٠ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ١٧١٤٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٣ بوشن يكسر فلزى ١/٢x٢٥( ٢٢٢١١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١١ پ بسته اى ١٦٠ عدد عدد ١٣٣٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٤ بوشن يكسر فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢٢١٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١٢ پ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ١٨٢٤٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٥ بوشن يكسر فلزى ١اينچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١٤ بسته اى ٧٠ عدد عدد ٢٧٤٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٦ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ١/٤ ١x٤٠( ٢٢٤١٤٤ ) ٩٩٠١٠٢٢١١١٦ بسته اى٥٠ عدد عدد ٧٢٢٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٧ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ١/٢ ١x٥٠( ٢٢٤١٥٥ ) ٩٩٠١٠٢٢١١١٨ بسته اى ٣٦ عدد عدد ٨٣٢٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٨ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ٢اينچx٦٣( ٢٢٤١٦٦ ) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٠ بسته اى ٢٢ عدد عدد ١٨٠١١٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٩ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ١/٢ ٢x٧٥( ٢٢٤١٧٧ ) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٢ بسته اى ١٥ عدد عدد ٢٤٨٠٦٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٠ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ٣اينچx ٩٠(٢٢٤١٩٩) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٤ بسته اى ٥ عدد عدد ٥٣٤٠٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢١ بوشن يكسر فلزى ٦ گوش ٤ اينچx ١١٠(٢٢٤١١٤) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٦ بسته اى ٤ عدد عدد ٧٢١٧٥٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٢ بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢٠٨ پ بسته اى ١٤٠ عدد عدد ٢٠٨٤٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٣ بوشن مغزى فلزى ٣/٤x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذين ٩٩٠١٠٢٢١٢١٠ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٢٣٧٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٤ بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٥( ٢٢٣١١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١١ بسته اى ١٣٥ عدد عدد ٢٠٢٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٥ بوشن مغزى فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢٣١٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١٢ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٢٣٦١٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٦ بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١٤ بسته اى ٥٠ عدد عدد ٤٠٤٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٧ بوشن مغزى فلزى ٦ گوش ١/٤ ١x٤٠( ٢٢٥١٤٤ ) ٩٩٠١٠٢٢١٣١٦ بسته اى ٣٥ عدد عدد ١٠٦٢٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٨ بوشن مغزى فلزى ٦ گوش ١/٢ ١x٥٠( ٢٢٥١٥٥ ) ٩٩٠١٠٢٢١٣١٨ بسته اى ٢٢ عدد عدد ١٢٨٥٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٣٠ بوشن مغزى فلزى ٦ گوش ٢x٦٣( ٢٢٥١٦٦ )آذين ٩٩٠١٠٢٢١٣٢٠ بسته اى ١٦ عدد عدد ٢٥٢٧٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠١ كپ گود ٢٠( ٢٢١٥٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٤١٠٨ بسته اى ٥٥٠ عدد عدد ١١٦٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٢ كپ گود ٢٥( ٢٢١٥٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٤١١٠ بسته اى ٣٧٠ عدد عدد ١٦٦٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٣ كپ گود ٣٢( ٢٢١٥٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٤١١٢ بسته اى ٢٥٠ عدد عدد ٢٢٢٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٤ كپ گود ٤٠( ٢٢١٥٠٤ ) ٩٩٠١٠٢١٤١١٤ بسته اى ١٥٠ عدد عدد ٣٥٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٥ كپ گود ٥٠( ٢٢١٥٠٥ ) ٩٩٠١٠٢١٤١١٦ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٦٥٤٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٦ كپ گود ٦٣( ٢٢١٥٠٦ ) ٩٩٠١٠٢١٤١١٨ بسته اى ٤٠ عدد عدد ١٤٤٦٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٧ كپ گود ٧٥( ٢٢١٥٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٤١٢٠ ٢٦ عدد ٢٠٨٤٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٨ كپ گود ٩٠( ٢٢١٥٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٤١٢٢ عدد ٣٢٠٤٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٩ كپ گود١١٠( ٢٢١٥١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٤١٢٤ عدد ٥٠٧٦٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٣ درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢٥٠١٠٠ بسته اى ٨٠٠ عدد عدد ٦٨٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٤ درپوش رزوه دار ٢٥( ٢٢١٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢٥٠١٠٢ بسته اى ٥٠٠ عدد عدد ١٠١٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٥ درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢٥٠١٠٤ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١٧٩٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٩ درپوش رزوه دار بلندآبى اورينگ دار١/٢(٢٢١٠١١ ) ٥٠٩٧١ بسته اى ١٥٠ عدد عدد ١٠٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٠ درپوش رزوه دار بلند قرمزاورينگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذي بسته اى١٥٠ عدد عدد ١٠٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢١ درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/٤( ٢٢١٠١٢ ) ١٠٠ عدد عدد ٢١٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٢ درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/٤( ٢٢١٠١٢ ) بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٢١٥٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٤ درپوش رزوه دار پايه بلند آبى١ اينچ( ٢٢١٠١٣ ) ٦٠ عدد عدد ٣٤٧٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٥ درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز ١ اينچ( ٢٢١٠١٣ ) ٦٠ عدد عدد ٣٤٧٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٩ درپوش رزوه دار پايه كوتاه ١/٢ اورينگ دار(٢٢١٠٠١ ) بسته اى ٨٠٠ عدد عدد ١٠٦٠٠
١٠١٠٨٠١٠٣٠ درپوش رزوه دار پايه كوتاه ٣/٤ اورينگ دار آذين(٢٢١٠٠٢) بسته اى ٥٠٠ عدد عدد ١٦٦٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠١ مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١٦٠١ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٢٠٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ٨٤٣٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٢ مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٥( ٢٢١٦٠٢ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٢٠٤ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١١٠٨٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٣ مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١٦٠٣ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٢٠٦ ٥٠ عدد عدد ١٥٩٢٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٤ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٤١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥١٤ بسته اى١٥٠ عدد عدد ٥٤٥٢٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٥ مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢١٤٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥١٥ بسته اى  ١٠٠ عدد عدد ٧٧٥٧٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٦ مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٤٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥١٦ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١٠٠٦٩٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٧ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٤ ١x٤٠(٢٢١٤٤٤ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٥١٨ ٤٥عددى عدد ١٨٧٩٠٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٨ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x٥٠(٢٢١٤٥٥) ٩٩٠١٠٢٢٣٥٢٠ ٢٨عددى عدد ٢٨٠١٣٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٩ مهره ماسوره دو طرف جوش٦٣( ٢٢١٦٠٦ )آ ٩٩٠١٠٢٤٠٢١٢ ١٢ عدد ٤٢٣٥٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٤٤ مهره ماسوره تلفيقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٤١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٤٥٣٠ ٨٥ عدد عدد ٢١٢٨٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٤٦ مهره ماسوره تلفيقى بوشن فلزى ٣/٤x٢٥( ٢٢١٤٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٤٥٣٢ ٦٠ عدد عدد ٢٧٣٧٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٤٨ مهره ماسوره تلفيقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٤١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٤٥٣١ ٨٠ عدد عدد ٢٧٠٠٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٥٠ مهره ماسوره تلفيقى مغزى فلزى ٣/٤x ٢٥( ٢٢١٤٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٤٥٣٣ ٥٥ عدد عدد ٣٢٩٤٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٥١ مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x٦٣(٢٢١٤٦٦) ٩٩٠١٠٢٢٣٥٢٢ ٢٠عددى عدد ٣٧٥١٧٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠١ تبديل ٢٠x٢٥( ٢٢١٧٢١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٢ بسته اى ٤٠٠عدد عدد ١٣٠٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٢ تبديل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٤ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١٦٦٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٣ تبديل ٢٥x٣٢( ٢٢١٧٣٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٦ بسته اى ٢٥٠ عدد عدد ١٨٤٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٤ تبديل ٢٠x٤٠( ٢٢١٧٤١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٨ بسته اى ١٨٠ عدد عدد ٢٨٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٥ تبديل ٢٥x٤٠( ٢٢١٧٤٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٠ بسته اى ١٦٠ عدد عدد ٣٠١٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٦ تبديل ٣٢x٤٠( ٢٢١٧٤٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٢ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٧٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٧ تبديل ٢٠x٥٠( ٢٢١٧٥١ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٤ بسته اى ١٤٠ عدد عدد ٤٣١٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٨ تبديل ٢٥x٥٠( ٢٢١٧٥٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٦ بسته اى ١٦٠ عدد عدد ٤٢٩٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٩ تبديل ٣٢x٥٠( ٢٢١٧٥٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٨ بسته اى ٩٠ عدد عدد ٤٥٤٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٠ تبديل ٤٠x٥٠( ٢٢١٧٥٤ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٠ بسته اى ٧٠ عدد عدد ٥٣٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٢ تبديل ٢٥x٦٣( ٢٢١٧٦٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٢ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٦٧٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٣ تبديل ٣٢x٦٣( ٢٢١٧٦٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٤ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٧٠٤٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٤ تبديل ٤٠x٦٣( ٢٢١٧٦٤ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٦ بسته اى ٤٥ عدد عدد ٨٨٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٥ تبديل ٥٠x٦٣( ٢٢١٧٦٥ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٨ بسته اى ٤٥ عدد عدد ١٠١١٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٦ تبديل ٤٠x٧٥( ٢٢١٧٧٤ ) ٩٩٠١٠٢١١١٤٠ بسته اى ٣٠عدد عدد ١٤٩٤٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٧ تبديل ٥٠x٧٥( ٢٢١٧٧٥ ) ٩٩٠١٠٢١١١٤٢ بسته اى ٣٠ عدد عدد ١٦٢٨٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٨ تبديل ٦٣x٧٥( ٢٢١٧٧٦ ) ٩٩٠١٠٢١١١٤٤ بسته اى ٢٨ عدد عدد ١٨٦١٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٩ تبديل ٥٠x٩٠( ٢٢١٧٩٥ ) ٩٩٠١٠٢١١١٤٦ عدد ٢٢٩٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٠ تبديل ٦٣x٩٠( ٢٢١٧٩٦ ) ٩٩٠١٠٢١١١٤٨ عدد ٢٥٦٩٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢١ تبديل ٧٥x٩٠( ٢٢١٧٩٧ ) ٩٩٠١٠٢١١١٥٠ عدد ٣٠٧٤٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٢ تبديل ٦٣x١١٠( ٢٢١٧١٦ )آذين ٩٩٠١٠٢١١١٥٢ عدد ٣٤٥٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٣ تبديل ٧٥x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آ ٩٩٠١٠٢١١١٥٤ عدد ٣٦٥٨٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٤ تبديل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ ) ٩٩٠١٠٢١١١٥٦ عدد ٤٤٩٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠٣٥ تبديل ١١٠ x ١٢٥( ٢٢١٧٢١) ٩٩٠١٠٢١١١٥٨ عدد ٩٤٧٦٠٠
١٠١١١٠٣٠٠١ پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٦١٠٨ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٥٦٢٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٢ پل ٢٥( ٢٢١٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٦١١٠ بسته اى ٥٠ عدد عدد ٨٥٩٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٣ پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٦١١٢ بسته اى ٣٠ عدد عدد ١٣٩٦٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٤ پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٦٥٠٨ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٢٤٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٥ پل بست دار ٢٥( ٢٢٢٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٦٥١٠ بسته اى ٧٥ عدد عدد ٤٠٦٠٠
١٠١١١٠٣٠١٥ لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٦٢٠٨ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٧٩٦٠٠
١٠١١١٠٣٠٢٠ لوله خم دو سر بوشن ٢٥( ٢٢١٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٦٢١٠ كارتن ٥٠عددى عدد ٩٥٨٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠١ بست ٢٠( ٢٢٤٠٠١ ) بسته اى ٨٥٠ عدد عدد ٤٦٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠٢ بست ٢٥( ٢٢٤٠٠٢ ) بسته اى ٦٠٠ عدد عدد ٥٢٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠٣ بست ٣٢( ٢٢٤٠٠٣ ) بسته اى ٣٥٠ عدد عدد ٩٣٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠٤ بست ٤٠( ٢٢٤٠٠٤ ) بسته اى ٢٢٠ عدد عدد ١٣٠٠٠
١٠١١٢٠٣٠١٠ بست زوج سفيد ٢٠( mm ٢٢٤٠٠١ ) ٤٠٠ عدد عدد ٧٤٠٠
١٠١١٢٠٣٠١١ بست زوج سفيد ٢٥( mm ٢٢٤٠٠٢ ) ٣٠٠ عدد عدد ٨٣٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٣ شير فلكه( كامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٨٠٨ بسته اى ٥٠ عدد عدد ٤٩١٥٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٤ شير فلكه( كامل )٢٥( ٢٢١٩٠٢ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٨١٠ بسته اى ٣٥ عدد عدد ٧٤١٧٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٥ شير فلكه( كامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٨١٢ بسته اى ٢٥ عدد عدد ١١٢٥٥٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٨ شير فلكه( كامل )٤٠( ٢٢١٩٠٤ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٨١٤ بسته اى ٢٠ عدد ١١٥٥٢٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣١ شير فلكه ٤٥ درجه ٢٥ ٩٩٠١٠٢٤٠٥١٣ بسته اى ٢٥ عدد عدد ١٠١١٥٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣٤ شير فلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه ٢٠ ٩٩٠١٠٢٤٠٥١١ بسته اى ٢٥ عدد عدد ١٢٢٧٢٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣٦ بالاتنه شير فلكه ٢٠ ٩٩٠١٠١٤٠٨٤٨ بسته اى ١٥٠ عدد عدد ٣١٦٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣٨ بالاتنه شير فلكه ٢٥ ٩٩٠١٠١٤٠٨٥٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٥٢٥٦٠٠
١٠١١٣٠٣٠٤٠ بالاتنه شير فلكه ٣٢ ٩٩٠١٠١٤٠٨٥٢ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٨١٧٠٠٠
١٠١١٣٠٣٠٤٢ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٢٠( ٢٢٢٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣٠٨ ٦٥ عدد عدد ٤٤٥٠٠٠
١٠١١٣٠٣٠٤٤ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٢٥( ٢٢٢٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣١٠ بسته اى ٤٥ عدد عدد ٥٣٢٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠٤٦ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٣٢( ٢٢٢٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣١٢ ٢٥ عدد ٨٩٩٥٠٠
١٠١١٣٠٣٠٤٨ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٤٠( ٢٢٢٠٠٤ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣١٤ ١٥ عدد ١٣٩٩٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠٥٥ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٥٠( ٢٢٢٠٠٥ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣١٦ كارتن ٨عدد عدد ٢٣٠٥٥٠٠
١٠١١٣٠٣٠٥٦ شير مغزى برنجى يكپارچه سفيد٦٣( ٢٢٢٠٠٦ ) ٩٩٠١٠٢٤٠٣١٨ كارتن ٨عددى عدد ٢٣٦٦٢٠٠
١٠١١٧٠٣٠٠١ فيكسچر ١/٢( ٢٢٥١٠١ ) ٩٩٠١٠٢٥٠٢٠٨ بسته اى ٣٢٠ عدد عدد ١٨٥٠٠
١٠١١٧٠٣٠٠٢ فيكسچر ٣/٤( ٢٢٥١٠٢ ) ٩٩٠١٠٢٥٠٢١٠ بسته اى ٣٢٠ عدد عدد ١٥٨٠٠
١٠١١٩٠١ فلنچmm  ٦٣ ٩٩٠١٠٢٣٠٢١٨ عدد ٤٠٩٣٠٠
١٠١١٩٠٢ فلنچmm  ٧٥ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢٠ عدد ٤٣٠٠٠٠
١٠١١٩٠٣ فلنچmm  ٩٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢٢ عدد ٦٢٨٨٠٠
١٠١١٩٠٤ فلنچmm  ١١٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢٤ عدد ٧١٣٣٠٠
١٠١١٩٠٥ آداپتور فلنچmm  ٦٣ ٩٩٠١٠٢٣٠٣١٨ عدد ٩٧١٠٠
١٠١١٩٠٦ آداپتور فلنچmm   ٧٥ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢٠ عدد ١٤٣١٠٠
١٠١١٩٠٧ آداپتور فلنچmm  ٩٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢٢ عدد ٢٦٨٢٠٠
١٠١١٩٠٨ آداپتور فلنچmm  ١١٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢٤ عدد ٣٤٣٢٠٠
١٠١٢٠٠٥ صفحه نصب ٥٠٠ ٩٩٠١٠٢٥٠٢٥٠ بسته اى ٢٠ عدد عدد ٦
سایر مقالات
بهترین روش بازکردن لوله فاضلاب

قابلیت‌ها و مزایای محصولات آذین لوله

یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از لوله آذین در اتصالات ساختمان‌ها این است که مقاومت خیلی خوبی در برابر مواد اسیدی و دماهای متفاوت دارد. به همین خاطر است که در سیستم لوله‌کشی ساختمان‌ها، به‌جای استفاده از لوله‌های فلزی،از این لوله استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : شیرگازی و شیرقفلی
هم‌چنین باید بدانید که نور از داخل لوله‌های آذین امکان عبور ندارد. به همین دلیل احتمال رشد موجودات ریز میکروسکوپی داخل لوله امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل می‌توان از لوله آذین به‌عنوان یکی از بهترین و سالم‌ترین روش‌های انتقال آب آشامیدنی منازل نام برد. از طرف دیگر باید بگوییم که  تحمل ضربه زیادی نیز دارد. البته با توجه به این‌که لوله‌ها در گریدهای متفاوتی تولید می‌شوند، این حرف را نمی‌توان در مورد تمام گریدهای لوله آذین زد اما صرف‌نظر از این مزایا، دیگر منافع استفاده از لوله آذین در منزل چیست؟ در ادامه تصمیم داریم به برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از لوله آذین بپردازیم. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید : لوله آهنی گالوانیزه
یکی از بهترین ویژگی‌ها این است که احتمال رسوب‌گیری و زنگ‌زدگی آن‌ها بسیار پایین است. این مسئله به دلیل ساختار مولکولی و پلیمری آن‌ها می‌باشد. این مسئله تنها به داخل خود لوله منحصر نمی‌شود، بلکه بخش خارجی لوله نیز از مقاومت خوبی در برابر خوردگی و پوسیدگی برخوردار است. مسئله‌ای که خیلی از دیگر لوله‌ها و اتصالات ساختمانی با آن درگیر هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلاتشان به‌حساب می‌آید. با دقت در مشخصات فنی محصولات آن می توان مزایایی بسیار خوب و قابل قبولی را برای آنها بر شمرد که برخی از این مزیت‌ها به شرح زیر است.

سایر مقالات
بالاترین ظرفیت پکیج دیواری | نحوه انتخاب و تعیین ظرفیت پکیج حرارتی

عدم رسوب گیری

دلیل صیقلی بودن سطوح داخلی لوله‌های آذین، املاح و رسوب ته نشین نمی‌شود و این امر مانع از ایجاد رسوب و جلبک در سطح داخلی آن می‌شود.

مقاومت در برابر پوسیدگی داخلی و خارجی

مقاومت شیمیایی بالایی لوله‌ها از پوسیده شدن آنها در طول زمان جلوگیری می کند،طول عمر لوله‌های آذین را بیشتر از طول عمر یک ساختمان می توان تخمین زد.

مقاومت در مقابل فرسایش

فرآیند فرسایش و ساییدگی لوله‌های آذین به قدری کند است که هیچگونه تاثیر منفی بر آن به جای نمی گذاردو در برابر جریان آب، دمای آب و فشار آب بسیار مقاوم است.

نصب سریع و آسان

لوله و اتصالات آذین به گونه‌ای طراحی شده است که نصب آن سریع و آسان است؛به این علت به هنگام نصب نیازی به افراد متخصص ندارد.

عدم عبور نور

جنس لوله‌ها به گونه‌ای است که از عبور نور به داخل جلوگیری می کندو در نتیجه میکرو ارگانیسم‌ها راهی برای رشد در درون لوله‌ها ندارند.

استفاده از خطوط راهنما

با وجود خطوط راهنما بر روی همه لوله و اتصالات، کیفیت و سرعت لوله کشی بسیار بالا خواهد بود.

اتصالات آذین لوله

افت فشار ناچیز

با رعایت استانداردهای لازم در ساخت لوله‌ها امکان افت فشار در آن بسیار ناچیز است و تنظیم فشار به خوبی انجام می‌شود. مقاومت در برابر ضربه و تخریب محیطی (طبق استاندارد) ، شفافیت و زیبایی و عایق الکتریکی و حرارتی مناسب از دیگر مزایای این محصولات است.

ورود لوله و اتصالات به صنعت ساختمان

با نگاهی به محل زندگی و کار خود متوجه خواهید شد در تمام قسمت‌های ساختمانی که در آن هستید انواع مختلفی از لوله‌ها نصب شده است، در آشپزخانه، اتاق، سرویس بهداشتی و… در هر بخش از لوله‌های مختلف با کاربردهای گوناگون استفاده می‌شود.

در گذشته از لوله‌های گالوانیزه یا اصطلاحاً فلزی برای لوله کشی آب در ساختمان‌ها استفاده می شد که به دلیل معایب و  مشکلاتی که پس از چند سال ایجاد می کرد، امروزه مورد استفاده قرار نمی گیرد و جای آن را انواع لوله‌های پلی پروپیلن همانند لوله آذین که به لوله‌های سبز یا  لوله سفید معروف هستند، گرفته است.

جایگاه در تاسیسات ساختمانی

لوله‌های سبز یا لوله سفید آذین که با نام لوله‌های پلی پروپیلن، هم شناخته شده هستند و به رنگ‌های سبز و سفید و در دو سبک تک لایه و پنج لایه تولید می شوند. هر کدام از این لوله‌ها ویژگی‌های متمایزی دارند و بر همین اساس کاربرد ویژه‌ای در تجهیزات لوله کشی خواهند داشت.

به دلیل اهمیت تجهیزات ساختمانی، سیستم تاسیسات هر ساختمان به منزله قلب ساختمان است. بر همین اساس، استفاده از لوله‌های پلی پروپیلن سبز و سفید، که بر اساس تکنولوژی نوین ساخته شده است .در مصرف سوخت، انرژی و آب صرفه جویی می کند، و آسایش افراد به دنبال خواهد داشت.

با توجه به امکان استفاده از لوله‌ها در داخل اسکلت ساختمان ها، نهایت دقت در ساخت و انتخاب جنس آن صورت گرفته است تا بیشترین میزان ثبات و مقاومت را با گذشت زمان داشته باشد و هزینه‌های اضافه ایجاد نکند.

"ورود

لوله‌های پلی پروپیلن آذین لوله پس از لوله‌های فلزی وارد جریان سیستم لوله کشی ساختمان شدند. در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، سیستم تهویه مطبوع و سیستم انتقال آب در رایزر‌ها استفاده می‌شود .و نحوه اتصال این لوله‌ها به اتصالات به وسیله دستگاه مخصوصی به اسم دستگاه جوش صورت می گیرد.

مواد اولیه لوله و اتصالات لوله از تولیدکنندگان لوله و اتصالات معتبر جهانی تهیه می‌شود و پروسه کنترل کیفیت و بازرسی در طول فرآیند تولید و پس از تولید لوله‌ها به خوبی انجام می‌شود. بر همین اساس تضمین کیفیت این محصول دارای پشتوانه مطمئنی است. لوله‌ها به دلیل ساختار خاصی که دارند در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم بوده و این ویژگی دلیل جایگزینی آن با لوله‌های فلزی شده است.

لوله‌های پلی پروپیلن به دلیل زبری بسیار کم،  مانع از افت فشار سیستم لوله کشی می‌شود و استفاده از اتصالات همگن بین لوله‌های آذین امکان آب بندی را به طور کامل به وجود می آورد. لوله‌های پلیمری  با طول عمر بالغ بر 50 سال در صورتی که به طور صحیح و مطابق با استانداردهای فنی نصب و بهره برداری شوند می توانند تاثیر بسیار زیادی در ایمنی و کیفیت سیستم لوله کشی ساختمان داشته باشد.

سایر مقالات
نشت آب از شوفاژ | روش‌های شناسایی و تعمیر

"ورود

نحوه اتصال لوله‌ها و اتصالات

لوله‌ها انواع و اقسام زیادی دارند و این تنوع محصول، به خاطر جنس، کیفیت و قیمت متفاوت آن‌هاست. زمانی که تصمیم داشته باشید اتصالات ساختمان خود را انجام بدهید با دنیایی وسیع از انواع لوله‌ها مواجه خواهید شد. اما آیا می‌دانید که بهترین نوع لوله کدام است؟ می‌دانید که کدام‌یک از محصولات موجود در بازار، کیفیت بالاتری دارد؟ در این مقاله تصمیم داریم به همین مطلب بپردازیم و بگوییم که بهترین نوع اتصالات چیست؟

معرفی لوله آذین

لوله ای که بانام لوله پلی‌پروپیلن نیز شناخته می‌شود، نوعی از اتصالات بسیار رایج است که محبوبیت زیادی در میان مصرف‌کنندگان دارد. جنس این لوله‌ها از مواد پلیمری است. منظورمان از مواد پلیمری این است که ساختار و چینش مولکولی این نوع لوله‌ها متفاوت است. به‌صورت کلی، عموماً لوله‌های آذین تک لایه و چندلایه ساخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید : لوله پلیکا فشار قوی
در مورد لوله‌ها باید بگوییم که در دورنگ سفید و سبز عرضه می‌شوند. البته باید بگوییم که نوع سفید آن بیشتر استفاده می‌شود چراکه انتقال آب توسط آن، به شکل سالم‌تری رخ می‌دهد. درگذشته نوع سبزش هم رایج بود اما متوجه شدند که رنگ شیمیایی موجود روی لوله‌ها، بعد از مدتی در آب حل‌شده و به‌این‌ترتیب مشکلاتی جدی برای سلامت آب به وجود می‌آورد. به همین خاطر است که عموماً برای انتقال آب آشامیدنی منازل از لوله سفید آذین استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : تفاوت لوله پوش فیت و لوله پلیکا
و مقاومت کمی در برابر اشعه‌های مضر خورشید دارند. به همین خاطر نباید در معرض آفتاب قرار بگیرند. در غیر این صورت، سست می‌شوند.

 

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله
هم‌چنین باید بگوییم که فرسایش لوله‌های آذین هم بسیار کم است. در حقیقت لوله‌های مختلف، با توجه به این‌که آب یا دیگر مواد را از خود عبور می‌دهند، باید دوام خوبی در برابر فرسایش داشته باشند. خوشبختانه در این مورد نیز لوله‌های آذین نمره قبولی را دریافت می‌کنند و مشکلی از این بابت ندارند.

بیشتر بخوانید : لوله و اتصالات و موارد استفاده از آن در ساختمان
از دیگر ویژگی‌های فوق‌العاده‌ی لوله و اتصالات این است که نصب ساده و راحتی دارند و میزان آلودگی به هنگام نصب آن‌ها بسیار کم است. یک متخصص اتصالات لوله، می‌تواند در مدت کوتاهی لوله‌ها را نصب کند. به خاطر ساختار مولکولی آن‌ها، وزن کمی هم نسبت به لوله‌های فلزی دارند و به همین خاطر حمل‌ونقل آن‌ها هم ساده‌تر و راحت‌تر است.
همان‌طور که گفتیم نور به داخل لوله‌های آذین رسوب نمی‌کند و به‌این‌ترتیب اشعه‌های مضر آفتاب دسترسی به داخل لوله ندارند. البته لازم به ذکر است که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها نیز منتفی است. درواقع یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های لوله‌های آذین همین است که آب را سالم و تمیز به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نکته‌ای که باید بیش از هر چیز دیگری در سیستم لوله‌کشی موردتوجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید : روش‌های جرم‌زدایی از انواع شیرآلات
شاید این نکته برای خیلی از افراد اهمیت زیادی نداشته باشد اما حقیقت اینجاست که لوله‌های آذین زیبا هستند و این مسئله به خاطر شفافیت آن‌هاست. زمانی که از یک لوله‌ی خاص، در طراحی سیستم لوله‌کشی خود استفاده می‌کنید، حتماً فاکتور زیبایی را نیز باید در نظر داشته باشید چراکه واقعا نمی خواهید خانه و منزلتان، به خاطر لوله‌کشی ظاهر نا زیبایی داشته باشد.
فشار لوله‌ها مناسب است. به این معنی که می‌توانند فشار آب را به‌خوبی کنترل و هدایت کنند.
دو تا از خصوصیات و مزایای فوق‌العاده‌ی لوله‌ها این هستند که به‌عنوان عایق حرارت و الکتریسیته نیز عمل می‌کنند. به‌این‌ترتیب می‌توانند دمای آب را کنترل کرده و به‌درستی به دست مصرف‌کننده برسانند. هم‌چنین امکان ورود جریان برق به آن‌ها نیز وجود ندارد چراکه لوله‌های آذین به شکل عایق الکتریکی عمل می‌کنند و به‌این‌ترتیب تا حد خیلی زیادی خطر را کم می‌کنند. نکته‌ی دیگری که در مورد لوله‌های آذین باید بدانید این است که به هنگام انتقال آب، سروصدای زیادی تولید نمی‌کنند و به‌ این‌ ترتیب آلودگی صوتی ندارند. این نکته بسیار حائز اهمیت است چراکه سروصدای لوله‌ها می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد.
هم‌چنین باید بدانید که قدرت خوبی در برابر شرایط جوی مختلف دارند و با انبساط و انقباض دچار شکستگی و خرابی نخواهند شد. به همین خاطر می‌توان از اتصالات لوله در مناطق مختلفی استفاده کرد.

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله

درنهایت باید بگوییم که یک لوله‌ی خوب، باید مقاومت مناسبی در برابر فشار و جریان آب داشته باشد. هر لوله‌ای که این فاکتور را در نظر نگیرد، قابل‌استفاده نخواهد بود. اما خوشبختانه، لوله‌های آذین یکی از بهترین مقاومت‌ها را در برابر فشار و ضربه از خود نشان می‌دهند و به‌این‌ترتیب جای نگرانی باقی نمی‌گذارند.

بیشتر بخوانید : خرید شیرآلات

کاربرد لوله آذین

اگر همین حالا نگاهی به سیستم لوله‌کشی منزل خود بیاندازید، احتمالاً متوجه وجود لوله‌های آب گرم و سرد خواهید شد که روی آب‌گرم‌کن شما، متصل شده‌اند. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین کاربرد آن در انتقال آب گرم و سرد به‌خوبی عمل می‌کند و یکی از بهترین گزینه‌های موجود به‌حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید : شیرآلات شودر
هم‌چنین در سیستم‌های تهویه‌ی مطبوع ساختمان‌ها نیز کاربرد زیادی دارد. این مسئله بیشتر به خاطر این است که

مقاومت خوبی دارند و البته فشار را به‌خوبی تحمل می‌کنند. هم‌چنین عایق بودن آن‌ها در برابر حرارت و الکتریسیته باعث شده است که گزینه‌ی خیلی خوبی برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع باشند.
درنهایت باید بگوییم که در رایزر استفاده می‌شود تا بتوانند آب را به‌خوبی انتقال دهند. اما رایزر چیست؟ رایزرها نوعی لوله‌های عمودی هستند که وظیفه‌ی انتقال مواد از بالا به پایین را بر عهده‌دارند. به‌عنوان‌مثال، در برج‌های تقطیر، از رایزر استفاده می‌کنند تا نفت را به بالا بکشد.

بیشتر بخوانید : خرید لوله آهنی
در سیستم لوله‌کشی ساختمان‌ها نیز از رایزر استفاده می‌کنند تا آب را به طبقات بالا برساند. معمولاً جنس این نوع لوله‌های رایزر، لوله‌های آذین هستند. نکته‌ای که باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید این است که لوله‌های رایزر باید قطر مناسبی داشته باشند تا بتوانند به‌خوبی فشار آب مناسب را به طبقات بالاتر برسانند. متأسفانه عدم دقت در انتخاب قطر مناسب رایزرهاست که باعث می‌شود، خیلی از ساختمان‌های چندطبقه، در انتقال فشار مناسب آب به طبقات بالا، دچار مشکل شوند.

انواع لوله های آذین لوله

همان‌طور که گفتیم اصلی‌ترین دسته‌بندی ، به لوله‌های تک لایه و چندلایه تقسیم می‌شود. همان‌گونه از نامشان نیز مشخص است لوله‌های اتصالات تک لایه، یک‌لایه دارند و چندین لایه نیز چندلایه خواهند داشت. اما نکته‌ی مهم دیگری که باید بدانید این است که لوله اتصالات تمام قطعات مربوط به لوله‌کشی را تولید می‌کند. بنابراین اگر از لوله آذین استفاده کردید، توصیه می‌کنیم از دیگر وسایل و قطعات اتصالات نیز استفاده کنید. انواع قطعات لوله اتصالات شامل موارد زیر است:
• بوشن
• بوشن تبدیل
• زانویی 90 درجه
• زانویی چپقی 90 درجه
• زانو تبدیل 90 درجه
• سه‌راهی سه‌کنج
• سه‌راهی تبدیل
• درپوش
• لوله خم‌دار ( در مواقعی که نیازمند اندکی انحراف در مسیر لوله‌کشی هستیم)
• بوشر یکسر فلزی
• مهره‌ماسوره بوشن فلزی
• شیرفلکه
• بالاتنه شیرفلکه
• مهره‌ماسوره دو سرجوش

قیمت لوله آذین

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در مورد قیمت لوله آذین بدانید این است که اساساً چه فاکتورهایی بر قیمت آن مؤثر می‌باشند.
باید بدانید که لوله اتصالات در سایزهای مختلفی عرضه می‌شود. در حقیقت قطر این لوله‌ها، ملاک سایزبندی لوله‌های اتصالات به‌حساب می‌آید. سایزهای لوله اتصالات  از 20 سانتی‌متر شروع‌شده و تا 120 سانت نیز ادامه خواهد داشت. طبیعتاً قیمت این لوله ها که سایزهای بزرگ‌تری دارند، ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

سایر مقالات
لوله کشی ساختمان یک طبقه | ضوابط اجرایی و مراحل

بیشتر بخوانید : شیر پیسوار و کاربرد آن
هم‌چنین باید یادآور شویم که متراژ لوله‌ها نیز متنوع و مختلف هستند و به این دلیل ممکن است که قیمت‌های مختلفی نیز داشته باشند. در هر بسته لوله که خریداری می‌کنید، با توجه به سایز آن، ممکن است متراژ لوله نیز متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در یک بسته لوله با قطر 20 سانتی‌متر، ممکن است که طول آن 140 سانتی‌متر باشد.
همین مسئله می‌تواند قیمت لوله اتصالات را متفاوت کند. ناگفته نماند که هر شرکتی، ممکن است قیمت‌های مخصوص به خود را عرضه کند. کیفیت لوله و هزینه‌های کارگاه‌های ساخت نیز در تعیین قیمت لوله آذین مؤثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : خرید لوله و اتصالات ساختمانی
متأسفانه با توجه به نوسانات زیادی که درزمینهٔ خرید لوله وجود دارد؛ نمی‌توان قیمت مشخص و واضحی را برای این محصول تعیین کرد.

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله

برای این‌که قیمت روز اتصالات آذین را داشته باشید می‌توانید از یک سری وب‌سایت‌های آنلاین استفاده کنید که به‌طور روزانه، قیمت‌های خود را آپدیت می‌کنند. این تنها راهکاری است که با توجه به وضع موجود قیمت‌های لوله، می‌توان در پیش گرفت تا قیمت لوله آذین را دریافت کرد.

بیشتر بخوانید : خرید لوله پوش فیت

خرید لوله آذین

برای خرید  می‌توانید از جاهای مختلفی اقدام کنید. برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به‌صورت آنلاین اقدام به فروش لوله اتصالات آذین می‌نمایند. شما می‌توانید با توجه به نیاز خود، لوله‌ی موردنظرتان را به‌صورت آنلاین سفارش دهید و تحویل بگیرید.
البته لازم به ذکر است که برخی از وب‌سایت‌ها، تنها مشخصات کلی لوله را ذکر می‌کنند و جهت خرید، حتماً باید به‌صورت حضوری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید : خرید لوله پلیکا

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان

قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت و نمایندگی لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و کمیت تولید در کشور، این شرکت از برترین تولیدکنندگان محسوب می‌شود. هرکدام دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستندکه مصرف کننده را قادر می سازد با توجه به مورد مصرف، کالای مورد نظر را انتخاب کند. و لوله ها در دو نوع تک لایه و ۵ لایه و در رنگ‌های سبز و سفید عرضه می شوند.

لوله‌های تک لایه

لوله‌های تک لایه با قطر ۲۰ تا ۱۲۵ میلی متر تولید می‌شوند. محصولات تولیدی با قطر کمتر، برای لوله‌کشی منازل و قطرهای

بیشتر برای کاربرد در تاسیسات و مصارف صنعتی مناسب است. تحمل دمایی این لوله ها تا ۵۰ درجه سانتی گراد است.

آذین لوله سپاهان

لوله‌های ۵ لایه (لوله‌های فویل دار)

این لوله‌ها با هدف جلوگیری از انبساط طولی و جلوگیری از نفوذ اکسیژن به شبکه آب گرم و در ۵ لایه تولید می شوند،به اینصورت که ابتدا لوله تک لایه تولید شده به ترتیب با یک لایه چسب، یک لایه آلومینیوم، یک لایه چسب و در نهایت با یکلایه ازپلی پروپیلن پوشش داده می‌شود.  

لوله های۵ لایه پلی پروپیلن با قطر ۲۰ تا ۶۳ میلی متر تولید می شوند. مقایسه ضریب انبساط طولی لوله‌های تک لایه با لوله‌های ۵ لایه نشان می دهد که آلومینیوم به کار رفته در لوله‌های ۵ لایه، ضریب انبساط طولی را به طرز چشمگیری کاهش می دهد و در نتیجه آب گرم عبوری از داخل لوله، باعث تغییر شکل لوله نخواهد شد.

اتصالات لوله کشی شرکت و نمایندگی آذین لوله سپاهان

اتصالات لوله کشی برای کاربردهایی مثل تغییر جهت لوله، تغییر سایز لوله، اتصال تجهیزات مختلف به لوله، بستن مسیر لوله

و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و شامل محصولات زیر است:

آذین لوله سپاهان

 • انواع بوشن ها: بوشن وسیله‌ای است که داخل آن رزوه کاری شده و برای متصل کردن لوله ها و به عنوان رابط به کار می رود.
 • انواع زانوها: به منظور تغییر جهت لوله و در اشکال مختلف در شرکت و نمایندگی لوله سپاهان تولید و عرضه می‌شود.
 • انواع سه راهی: برای انشعاب گرفتن از خط اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سه راهی‌ها در شرکت و نمایندگی آذین لوله سپاهان در سه نوع سه راهی های تبدیل، سه راهی‌های کنجی و سه راهی‌های معمولی۹۰ درجه تولید می‌شوند.
 • درپوش: اشکال مختلف این محصول برای بستن ابتدا و انتهای لوله مورد استفاده قرار می گیرند.
 • لوله خم: این لوله‌ها برای تغییر جهت تدریجی جهت لوله استفاده شده و موجب می شوند که افت فشار کمتری در مسیر اتفاق بیفتد.
 • سایر اتصالات لوله کشی شرکت و نمایندگی  آذین لوله سپاهان شامل: شیر فلکه، انواع مهره ماسوره، بست لوله، پل بست دار، چهار راه و .. است؛
 • همچنین تولید برخی از ابزارهای صنعتی و ساختمانی از دیگر تولیدات این شرکت محسوب می‌شود.

ویژگی‌های محصولات آذین لوله سپاهان

محصولات پلی پروپیلن آذین لوله سپاهان علاوه بر زیبایی ظاهری، دارای ویژگی هایی هستند که این محصولات را تبدیل به انتخاب هوشمندانه ای از سوی مصرف کننده می سازد:

 1. امکان استفاده در لوله کشی آب سرد و گرم؛
 2. ممانعت عبور نور از لوله‌ها که مانع از رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شود؛
 3. مقاومت در برابر اسیدها و بازها که مانع خوردگی می‌شود؛
 4. نصب آسان و سریع به دلیل وجود نشانه گذاری که سرعت و کیفیت کار را بهبود می بخشد؛
 5. این محصولات عایق حرارتی و الکتریکی بوده و در برابر ضربه و عوامل تخریب محیطی مقاوم هستند؛
 6. همچنین افت فشار در این لوله‌ها بسیار کم است.

دانلود لیست قیمت آذین لوله

معرفی برند لوله آذین سپاهان

شرکت  لوله آذین سپاهان از نخستین کارخانجات مجموعه گروه گیتی پسند اصفهان است. این شرکت فعالیت خود را در نیمه دوم سال ۷۷ با مدیریت مهندس مجید طاهری آغاز کرده و به گفته ایشان ابتدا در زمینی با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و تنها بادوخط تولید شروع به فعالیت کرده و طی چندین سال با افزایش مساحت و خطوط تولیدی و استفاده از بالاترین تکنولوژی روز دنیا توانسته است ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به یکی از بزرگترین تولید کننده‌های لوله‌های پلی پروپیلن در کشور تبدیل شود. لوله سپاهان هم اکنون یکی از برندهای مطرح این صنعت در کشور و همچنین در کشورهای همسایه است.

آذین لوله سپاهان_بازرگانی کشیشی

لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد

شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین نیاز به عایق کاری و … هستند، سال هاست که این محصولات

در کشور‌های پیشرفته، از رده خارج شده اند و با محصولات مناسب‌تر جایگزین شده اند یکی از مهم‌ترین محصولات جایگزین

لوله‌های فلزی،  لوله‌های پلیمری هستند.

شرکت آذین لوله سپاهان با توجه به نیاز کشور و به منظور کاهش حجم واردات لوله‌های پلیمری نخستین گام‌ها را در تولید

این محصول برداشته و هم اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله‌های پلیمری در کشور است. این شرکت علاوه برکمک به

کاهش واردات توانسته  است گام مهمی در جهت تولید اشتغال در کشور بردارد.

آذین لوله سپاهان-کشیشی

برخی از گواهی نامه‌ها و افتخارات شرکت آذین لوله سپاهان

  • دریافت تائیدیه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران
  • گواهی بهداشت از کشور انگلستان
  • گواهی ایزو از DQSآلمان
  • گواهی انطباق محصول با استاندارد اتحادیه اروپا و کشور روسیه
  • انتخاب به عنوان واحد تولیدی نمونه در سال ۸۹ توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
  • انتخاب مدیر کنترل کیفیت شرکت به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی در سال ۹۲ و سال ۹۵ توسط انجمن تخصصی

درنهایت این‌که، امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشید و توانسته باشیم اطلاعات خوبی درزمینهٔ ی لوله اتصالات آذین در اختیار شما قرار بدهیم. وب‌سایت کشیشی، آماده پاسخ‌گویی به تمام سؤالات شما در این زمینه می‌باشد. جهت برقراری ارتباط، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

مغزى نیوپایپ

مغزى نیوپایپ | خرید و لیست قیمت

معرفی مغزى نیوپایپ مغزى نیوپایپ یکی از اجزای مهم و پرکاربرد در صنعت لوله‌کشی و تأسیسات ساختمان است. این قطعه با طراحی و ساختار منحصر