تهران اتصال

برند تهران اتصالات 

لیست قیمت تهران اتصال و توضیح محصولات

اتصالات پلیکا تهران اتصالات، کیفیتی خوب در کنار قیمتی مناسب

این کارخانه با نام تهران اتصال از سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری رابدست آورد.
محصولات کارخانه تهران اتصال ازسایز ۴۰ تا ۲۰۰ میلی متر می باشد. هم چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات بوش فیت با واشر های مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 ازکشور انگلستان می باشد .

نام مجموعه تهران اتصالات ۱۱۰
زمان شروع به کار 1356
نام مدیر عامل قمصری
محل کارخانه تهران جاده خاوران
تعداد افراد شاغل 25 نفر
مساحت کارخانه 1300
تنوع سایز ۴۰الی ۲۰۰ میلیمتر

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "تهران اتصال"

کاتالوگ تهران اتصال کاتالوگ فنی تهران اتصال

 

جدول قیمت تهران اتصال

نام کالاقیمت اول
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۶)١٠٢٠٠٠
زانوئى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٧)١۶۴٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٩)١٩٨٠٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٠)٢٨٣٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٢)۴٠٢٠٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١۶)٨۶١٠٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٢٠)١۴٩٣٠٠٠
زانوئى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۶)٩٠٠٠٠
زانوئى ٧۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٧)١١۵٠٠٠
زانوئى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٩)١۶١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٠)٢٢١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٢)٣٣٧٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١۶)۵٩١٠٠٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٢٠)١٠٨٨٠٠٠
زانوئى ٣٢ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٣)٢٩٠٠٠
زانوئى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۴)۴٠۵٠٠
زانوئى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۵)۵٨۵٠٠
زانوئى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٣)٢٩۵٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۴)۴١٠٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۵)۶۶۵٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۶)١۶٩۵٠٠
سه راهى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٧)٢١۶٠٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٩)٢٨۵٠٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٠)۴٢٩٠٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٢)۵۴١٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶)٩۴۵٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٢٠)١٨١٠٠٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٩۶)٢٣١٠٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶)٢٩٩٠٠٠
سه راهى ٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٩)۴١٩٠٠٠
سه راهى ١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣۶١)٩٩١٠٠٠
سه راهى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۶)١٨١٠٠٠
سه راهى ۴۵-٧۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٧)٢٧٢٠٠٠
سه راهى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٩)٣٢۵٠٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٠)۴٩۵٠٠٠
سه راهى ١٢۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٢)٨۶٩٠٠٠
سه راهى ١۶٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶)١۴٠۵٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢٠)٢۶١٠٠٠٠
سه راهى۶٣x ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٩۶)٢۶٨٠٠٠
سه راهى ۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶)٣۴۶٠٠٠
سه راهى ٩٠x۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٩)۴١٩٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١)۶۴٩٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣۶١)١٠١٨٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١)١۴۶۵٠٠٠
سه راهى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٣)۵٨٠٠٠
سه راهى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۴)۶٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۵)١٠٠۵٠٠
سه راهى ۴۵-٣٢ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٣)۵٩٠٠٠
سه راهى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۴)٨١۵٠٠
سه راهى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۵)١٢۴٠٠٠
چهار راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران(  ١۵٠۴١٠)٧٣٩٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶)۶۶٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩)١٢۴٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠)١٧٣٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٢)٢٢٩٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١۶)۴١٢٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶)٨٢٠٠٠
درپوش ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠۶)۴٩۵٠٠
درپوش ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠٩)١١٢٠٠٠
درپوش ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١٠)١۴١٠٠٠
درپوش ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠١٢)١٨۵٠٠٠
درپوش ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١۶)٢٧٩۵٠٠
کلاهک ١٢۵-١١٠-٩٠نیمه قوى تهران٢٨٣٠٠٠
تبدیل ۴٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۴)۵۵٠٠٠
تبدیل ۵٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۵)۵٩٠٠٠
تبدیل ۶٣ x ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٧۶)٨٢۵٠٠
تبدیل ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩۶)١٢۴٠٠٠
تبدیل ٧۵ x٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩٧)١٠٧٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١۶)١٧٧٠٠٠
تبدیل ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١٩)١٨١٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶)٢٣٢٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١)٢٢٩٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶١)۴٢٩٠٠٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶٢)۴۵۴٠٠٠
تبدیل ١١٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١)۶٠٨٠٠٠
تبدیل ١۶٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶)۶٩٧٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠۶)١۶٣٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠٩)٣١١٠٠٠
سیفون ١٢۵ ١١٠- پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵١٠)۵۵٢٠٠٠
دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۴٨٠١٠)١٢٠۵٠٠٠
سه راه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٨٠١٠)۵٣٣٠٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠۶)٩٠٠٠٠
رابط دریچه بازدید ٩٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠٩)١۴۴٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٠)٢١٨٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٢)٢۴٩٠٠٠
موفه ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶)٧۶٠٠٠
موفه ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩)١٣۵٠٠٠
موفه ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠)١٨۵٠٠٠

مطالب و مقالات تهران اتصال