سوپرپایپ

سوپرپایپ

سوپرپایپ نمونه کالای لوکس

این محصول تا اطلاع ثانوی از سبد کالایی این مجموعه حذف گردید

درباره پنج لایه سوپرپایپ:

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار ۱۳۷۶
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز ۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶-۱۴
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ ۵ لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

بازرگانی کشیشی ، کاتالوگ سوپرپایپ

کاتالوگ سوپرپایپ
كد كالانام كالاباركدمشخصه كالاواحد كالاقيمت اول
1110101001لوله+ ٢mm - ١٦( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپايپ700160-Iكلاف ٢٠٠ مترىمتر196200
1110101002لوله+ ٢mm - ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپايپ700200-Iكلاف ١٥٠ مترىمتر292120
1110101003لوله+ ٢mm - ٢٥( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپايپ700250-Iكلاف ١٠٠ مترىمتر471970
1110101004لوله+ ٢mm - ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپايپ700320-Iكلاف ٥٠ مترىمتر735750
1110101005لولهmm ٤٠( ٢٣٠٠٠٤ )سوپرپايپ1013446كلاف ٢٠ مترىمتر2609460
1110101006لولهmm ٥٠( ٢٣٠٠٠٥ )سوپرپايپ1013449كلاف ٢٠ مترىمتر3503260
1110101007لولهmm ٦٣( ٢٣٠٠٠٦ )سوپرپايپ1013451كلاف ١٥ مترىمتر5357350
1110101008لولهmm ٧٥( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپايپ1013453كلاف ٥ مترىمتر9735880
1110101009لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپايپ1013455كلاف ٥ مترىمتر13303450
1110101010لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپايپ1013457كلاف ٥ مترىمتر18181200
1110101011لوله ١٦( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپايپ741116-Iكلاف ٢٠٠ مترىمتر196200
1110101012لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپايپ741120-Iكلاف ١٥٠ مترىمتر292120
1110101013لوله ٢٥( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپايپ741125-Iكلاف ١٠٠ مترىمتر471970
1110101014لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپايپ741132-Iكلاف ٥٠ مترىمتر735750
1110102001زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١٦( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپايپ912120-Iبسته اى ٢٥ عددعدد866550
1110102002زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپايپ914140-Iبسته اى ١٥ عددعدد1120520
1110102003زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٥( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپايپ915150-Iبسته اى ١٥ عددعدد1674240
1110102004زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپايپ916160-Iبسته اى ٥ عددعدد2197440
1110102005زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٤٠( ٢٣٠٢٠٤ )سوپرپايپ1046908بسته اى ٥ عددعدد8757060
1110102006زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٥٠( ٢٣٠٢٠٥ )سوپرپايپ1046911بسته اى ٣ عددعدد12912140
1110102009زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ١/٢x١٦( ٢٣٣٢١٠ )سوپرپايپ912220-Iبسته اى ١٠ عددعدد765180
1110102010زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ١/٢x٢٠( ٢٣٣٢١١ )سوپرپايپ914220-Iبسته اى ١٠ عددعدد953750
1110102011زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ٣/٤x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپايپ1014732بسته اى ١٠ عددعدد2128770
1110102012زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ٣/٤x٢٥( ٢٣٣٢٢٢ )سوپرپايپ915230-Iبسته اى ١٠ عددعدد1530360
1110102013زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ١x٢٥( ٢٣٣٢٣٢ )سوپرپايپ915240-Iبسته اى ١٠ عددعدد1994700
1110102014زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپايپ1014770بسته اى ٥ عددعدد2164086
1110102015زانوئى پرسى ٩٠ روپيچ ١/٤ ١-x ٤٠( ٢٣٣٢٤٤ )سوپرپايپ1046909بسته اى ٥ عددعدد12878350
1110102018زانوئى پرسى ٤٥ درجه ٤٠( ٢٣٤٥٠٤ )سوپرپايپ1046913بسته اى ٥ عددعدد9548400
1110102019زانوئى پرسى ٤٥ درجه ٥٠( ٢٣٤٥٠٥ )سوپرپايپ1046914بسته اى ٣ عددعدد12750820
1110102022زانوئى ديوارى پرسى ١/٢x١٦ توپيچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپايپ970252-Iبسته اى ١٠ عددعدد1047490
1110102023زانوئى ديوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپيچ( ٢٣٢٢١١ )سوپرپايپ970452-Iبسته اى ١٠ عددعدد1139050
1110102024زانوئى ديوارى پرسى ٣/٤x٢٠ توپيچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپايپ970453-Iبسته اى ٥ عددعدد1426810
1110102025زانوئى ديوارى صفحه دار پرسى ٣/٤x٢٠ توپيچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپايپ1015515بسته اى ٥ عددعدد2026310
1110102026زانو سه راه ٩٠ پرسى ١٦x١/٢x١٦ توپيچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپايپ970255-Iبسته اى ١٥ عددعدد1454060
1110102027زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپيچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپايپ970455-Iبسته اى ١٠ عددعدد1589220
1110102028زانو ديوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١٦ توپيچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپايپP962620-Iبسته اى ١٠ عددعدد1095450
1110102029زانو ديوارى صفحه دار پرسى ٣/٤x ١٦ روپيچ( ٢٣٤٢٢٠ )سوپرپايپP962650-Iبسته اى ١٠عددعدد1042040
1110102030زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپايپ770071-Iبسته اى ١٠ عددعدد479600
1110102031زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/٤ سوپرپايپ770072-Iبسته اى ١٠ عددعدد677980
1110102032زانوئى دنده اى ديوارى ١/٢ سوپرپايپ972252-Iبسته اى ١٠ عددعدد748830
1110102033زانو سه راهى ٩٠ درجه توپيچ ١/٢ سوپرپايپ972255-Iبسته اى ١٠ عددعدد949390
1110102034زانو ديوارى صفحه دار ١/٢ توپيچ سوپرپايپP770206-Iبسته اى ٧ عددعدد1039860
1110102035زانو ديوارى صفحه دار ٣/٤ روپيچ سوپرپايپP770526-Iبسته اى ٧ عددعدد1061660
1110102036زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپيچ سوپرپايپP770513-Iبسته اى ٧ عددعدد970100
1110102037زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/٤ روپيچ سوپرپايپP770523-Iبسته اى ٧ عددعدد931950
1110102038زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپيچ سوپرپايپP770514-Iبسته اى ٧ عددعدد962470
1110102039زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/٤ روپيچ سوپرپايپP770524-Iبسته اى ٧ عددعدد938490
1110102040زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١٦x١٦ توپيچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپايپP962422-Iبسته اى ١٥ عددعدد1244780
1110102041زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/٤x١٦x١٦ روپيچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپايپP962452-Iبسته اى ١٥ عددعدد1218620
1110102042زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١٦x١٦ توپيچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپايپP962622-Iبسته اى ٧ عددعدد1302550
1110102043زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/٤x١٦x١٦ روپيچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپايپP962652-Iبسته اى ٧ عددعدد1325440
1110102048زانويى سوپر والو T2 ١٦- - سوپرپايپ1023266Tبسته اى ١٠ عددعدد1067110
1110102049زانويى سوپروالو T2 ٢٠- - سوپرپايپ1023267Tبسته اى ١٠ عددعدد1139050
1110102050زانويى RS2 سوپرپايپ1029138بسته ١ عددعدد9419780
1110102051زانويى RS3 سوپرپايپ1029139بسته ١ عدد.عدد17708140
1110102052زانو سه راه ٩٠ پرسى ١٦x١/٢x٢٠ توپيچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپايپ970442-Iعدد1635000
1110103001سه راه پرسى ١٦( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپايپ932122-Iبسته اى ١٥ عددعدد1090000
1110103002سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپايپ934144-Iبسته اى ١٠ عددعدد1535810
1110103003سه راه پرسى ٢٥( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپايپ935155-Iبسته اى ١٠ عددعدد2420890
1110103004سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپايپ936166-Iبسته اى ٥ عددعدد3253650
1110103005سه راه پرسى ٤٠( ٢٣٠٣٠٤ )سوپرپايپ1046921بسته اى ٥ عددعدد12178570
1110103006سه راه پرسى ٥٠( ٢٣٠٣٠٥ )سوپرپايپ1046928بسته اى ٣ عددعدد16397960
1110103009سه راهى پرسى ١٦x٢٠x١٦( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپايپ932142-Iبسته اى ١٠ عددعدد1273120
1110103010سه راهى پرسى ١٦x١٦x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپايپ934122-Iبسته اى ١٠ عددعدد1194640
1110103011سه راهى پرسى ٢٠x١٦x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپايپ934124-Iبسته اى ١٠ عددعدد1269850
1110103012سه راهى پرسى ١٦x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپايپ934142-Iبسته اى ١٠ عددعدد1472590
1110103013سه راهى پرسى ١٦x٢٥x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ934152-Iبسته اى ١٠ عددعدد1894420
1110103014سه راهى پرسى ٢٠x٢٥x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ934154-Iبسته اى ١٠ عددعدد1835560
1110103015سه راهى پرسى ١٦x١٦x٢٥( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپايپ935122-Iبسته اى ١٠ عددعدد1654620
1110103016سه راهى پرسى ٢٠x١٦x٢٥( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ935124-Iبسته اى ١٠ عددعدد1662250
1110103017سه راهى پرسى ٢٥x١٦x٢٥( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپايپ935125-Iبسته اى ١٠ عددعدد1869350
1110103018سه راهى پرسى ١٦x٢٠x٢٥( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ935142-Iبسته اى ١٠ عددعدد1716750
1110103019سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢٥( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ935144-Iبسته اى ١٠ عددعدد1943470
1110103020سه راهى پرسى ٢٥x٢٠x٢٥( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپايپ935145-Iبسته اى ١٠ عددعدد2089530
1110103021سه راهى پرسى ١٦x٢٥x٢٥( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپايپ935152-Iبسته اى ١٠ عددعدد2092800
1110103022سه راهى پرسى ٢٥x٣٢x٢٥( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپايپ935165-Iبسته اى ٤ عددعدد2798030
1110103023سه راهى پرسى ٣٢x١٦x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپايپ936126-Iبسته اى ١٠ عددعدد2675950
1110103024سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپايپ936146-Iبسته اى ١٠ عددعدد2916840
1110103025سه راهى پرسى ٢٥x٢٥x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپايپ936155-Iبسته اى ١٠ عددعدد2590930
1110103026سه راهى پرسى ٣٢x٢٥x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپايپ936156-Iبسته اى ٤ عددعدد3049820
1110103027سه راهى پرسى ٣٢x٥٠x٣٢( ٢٣٠٣٥٣ )سوپرپايپ1046915بسته اى ٣ عددعدد15507430
1110103028سه راهى پرسى ٤٠x٢٠x٤٠( ٢٣٠٣٤١ )سوپرپايپ1046916بسته اى ٥ عددعدد11939860
1110103029سه راهى پرسى ٣٢x٢٥x٤٠( ٢٣٠٣٤٣ )سوپرپايپ1046917بسته اى ٥ عددعدد12323540
1110103030سه راهى پرسى ٤٠x٢٥x٤٠( ٢٣٠٣٤٢ )سوپرپايپ1046918بسته اى ٥ عددعدد11964930
1110103031سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x٤٠( ٢٣٠٣٤٣ )سوپرپايپ1046919بسته اى ٥ عددعدد11998720
1110103032سه راهى پرسى ٤٠x٣٢x٤٠( ٢٣٠٣٤٣ )سوپرپايپ1046920بسته اى ٥ عددعدد12047770
1110103033سه راهى پرسى ٤٠x٢٥x٥٠( ٢٣٠٣٥٤ )سوپرپايپ1046924بسته اى ٣ عددعدد15830070
1110103034سه راهى پرسى ٥٠x٢٥x٥٠( ٢٣٠٣٥٢ )سوپرپايپ1046925بسته اى ٣ عددعدد15845330
1110103035سه راهى پرسى ٥٠x٣٢x٥٠( ٢٣٠٣٥٣ )سوپرپايپ1046926بسته اى ٣ عددعدد16025180
1110103036سه راهى پرسى ٥٠x٤٠x٥٠( ٢٣٠٣٥٤ )سوپرپايپ1046927بسته اى ٣ عددعدد15995750
1110103044سه راه پرسى روپيچ ١٦x١/٢x١٦( ٢٣٣٣١٠ )سوپرپايپ1014927بسته اى ١٠ عددعدد2709740
1110103045سه راه پرسى روپيچ ٢٥x٣/٤x٢٥( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپايپ935235-Iبسته اى ١٠ عددعدد1670970
1110103046سه راه پرسى روپيچ ٣٢x٣/٤x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپايپ936236-Iبسته اى ١٠ عددعدد2260660
1110103047سه راه پرسى توپيچ ١٦x١/٢x١٦( ٢٣١٣١٠ )سوپرپايپ932322-Iبسته اى ١٠ عددعدد1351600
1110103048سه راه پرسى توپيچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢٣١٣١١ )سوپرپايپ934324-Iبسته اى ١٠ عددعدد1410460
1110103049سه راه پرسى توپيچ ٢٠x٣/٤x٢٠( ٢٣١٣٢١ )سوپرپايپ1014991بسته اى ١٠ عددعدد2695570
1110103050سه راه پرسى توپيچ ٢٥x١/٢x٢٥( ٢٣١٣٢١ )سوپرپايپ1015044بسته اى ١٠ عددعدد2793670
1110103051سه راه پرسى توپيچ ٢٥x٣/٤x٢٥( ٢٣١٣٢٢ )سوپرپايپ935335-Iبسته اى ١٠ عددعدد2682490
1110103052سه راه پرسى توپيچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣١٣٣١ )سوپرپايپ1015088بسته اى ١٠ عددعدد3372460
1110103053سه راه پرسى توپيچ ٣٢x٣/٤x٣٢( ٢٣١٣٣٢ )سوپرپايپ1015091بسته اى ١٠ عددعدد4660513
1110103054سه راه پرسى توپيچ ٤٠x٣/٤x٤٠( ٢٣١٣٤٢ )سوپرپايپ1046923بسته اى ٥ عددعدد10656930
1110103055سه راه پرسى توپيچ ٥٠x١x٥٠( ٢٣١٣٥٣ )سوپرپايپ1046929بسته اى ٣ عددعدد15593540
1110103058سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپايپ770091-Iبسته اى ٢٠ عددعدد512300
1110103059سه راهى دنده اى ٣/٤ سوپرپايپ770092-Iبسته اى ١٠ عددعدد846930
1110103060سه راهى دنده اى ١ اينچ سوپرپايپ770094-Iبسته اى ٥ عددعدد1386480
1110103078سه راهى RS2 سوپرپايپ1029142بسته اى ١ عددعدد11831950
1110103079سه راه سوپر والو T2 ١٦- - سوپرپايپ1023268Tبسته اى ١٠ عددعدد1426810
1110104001چپقى پرسى ١/٢x١٦( ٢٣٠٧١٠ )سوپرپايپ912320-Iبسته اى ٢٠ عددعدد985360
1110104002چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣٠٧١١ )سوپرپايپ914320-Iبسته اى ١٥ عددعدد1131420
1110104003چپقى پرسى ٣/٤x٢٠( ٢٣٠٧٢١ )سوپرپايپ914330-Iبسته اى ١٠ عددعدد1363590
1110104004چپقى پرسى ٣/٤x٢٥( ٢٣٠٧٢٢ )سوپرپايپ915330-Iبسته اى ١٠ عددعدد1374490
1110104005چپقى پرسى ١x٢٥( ٢٣٠٧٣٢ )سوپرپايپ915340-Iبسته اى ٥ عددعدد1909680
1110104006چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣٠٧٣٣ )سوپرپايپ916340-Iبسته اى ٥ عددعدد2319520
1110104007چپقى پرسى ١/٢ ١-x٤٠( ٢٣٠٧٥٤ )سوپرپايپ1046910بسته اى ٥ عددعدد13115970
1110104008چپقى پرسى ١/٢ ١-x٥٠( ٢٣٠٧٥٥ )سوپرپايپ1046912بسته اى ٣ عددعدد15541220
1110104009چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپايپ770075-Iبسته اى ٢٠ عددعدد570070
1110104010چپقى دنده اى ٣/٤ سوپرپايپ770076-Iبسته اى ١٠ عددعدد881810
1110105001مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپايپ770051-Iبسته اى ٢٠ عددعدد245250
1110105002مغزى ٣/٤( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپايپ770052-Iبسته اى ٢٠ عددعدد350980
1110105003مغزى ١ اينچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپايپ770053-Iبسته اى ٢٠ عددعدد694330
1110105004مغزى رابط ١/٢ سوپرپايپ770051R-Iبسته اى ٢٠ عددعدد277950
1110105005مغزى رابط ٣/٤ سوپرپايپ770052R-Iبسته اى ٢٠ عددعدد413110
1110105006مغزى رابط ١ اينچ سوپرپايپ770053R-Iبسته اى ٢٠ عددعدد755370
1110105007مغزى بلندmm ٤٠ سوپرپايپ770059-40Iبسته اى ١٠ عددعدد603860
1110105008مغزى بلندmm ٥٠ سوپرپايپ770059-50Iبسته اى ١٠ عددعدد713950
1110105009مغزى بلندmm ٦٠ سوپرپايپ770059-60Iبسته اى ١٠ عددعدد824040
1110105010مغزى بلندmm ٧٠ سوپرپايپ770059-70Iبسته اى ١٠ عددعدد863280
1110106001بوشن پرسى روپيچ ١/٢ x ١٦( ٢٣٣١١٠ )سوپرپايپ902220-Iبسته اى ٣٠ عددعدد576610
1110106002بوشن پرسى روپيچ ٣/٤ x ١٦( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپايپ902230-Iبسته اى ١٠ عددعدد734660
1110106003بوشن پرسى روپيچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپايپ904220-Iبسته اى ٢٥ عددعدد733570
1110106004بوشن پرسى روپيچ ٣/٤ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپايپ904230-Iبسته اى ١٠ عددعدد915600
1110106005بوشن پرسى روپيچ ٣/٤ x ٢٥( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپايپ905230-Iبسته اى ١٠ عددعدد1169570
1110106006بوشن پرسى روپيچ ١ x ٢٥( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپايپ905240-Iبسته اى ١٠ عددعدد1583770
1110106007بوشن پرسى روپيچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپايپ906240-Iبسته اى ١٥ عددعدد1696040
1110106008بوشن پرسى روپيچ ١/٤ ١- x ٣٢( ٢٣٣١٤٣ )سوپرپايپ906250-Iبسته اى ٥ عددعدد2614910
1110106009بوشن پرسى روپيچ ١/٤ ١- x ٤٠( ٢٣٣١٤٤ )سوپرپايپ1046901بسته اى ٥ عددعدد6263140
1110106010بوشن پرسى روپيچ ١/٢ ١- x ٤٠( ٢٣٣١٥٤ )سوپرپايپ1046902بسته اى ٥ عددعدد7035950
1110106011بوشن پرسى روپيچ ١/٢ ١- x ٥٠( ٢٣٣١٥٥ )سوپرپايپ1046905بسته اى ٣ عددعدد8039840
1110106012بوشن پرسى روپيچ ٢ x ٥٠( ٢٣٣١٦٥ )سوپرپايپ1046906بسته اى ٣ عددعدد11309840
1110106015بوشن پرسى توپيچ ١/٢ x ١٦( ٢٣٢١١٠ )سوپرپايپ902320-Iبسته اى ١٠ عددعدد724850
1110106016بوشن پرسى توپيچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپايپ904320-Iبسته اى ١٠ عددعدد783710
1110106017بوشن پرسى توپيچ ٣/٤ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپايپ904330-Iبسته اى ١٥ عددعدد1027870
1110106019بوشن پرسى توپيچ ٣/٤ x ٢٥( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپايپ905330-Iبسته اى ١٠ عددعدد1314540
1110106020بوشن پرسى توپيچ ١ x ٢٥( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپايپ905340-Iبسته اى ٦ عددعدد1777790
1110106021بوشن پرسى توپيچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپايپ906340-Iبسته اى ٥ عددعدد1988160
1110106022بوشن پرسى توپيچ ١/٤ ١- x ٣٢( ٢٣٢١٤٣ )سوپرپايپ906350-Iبسته اى ٥ عددعدد2662870
1110106023بوشن پرسى توپيچ ١/٤ ١- x ٤٠( ٢٣٢١٤٤ )سوپرپايپ1046903بسته اى ٥ عددعدد6464790
1110106024بوشن پرسى توپيچ ١/٢ ١- x ٤٠( ٢٣٢١٥٤ )سوپرپايپ1046904بسته اى ٥ عددعدد6694780
1110106025بوشن پرسى توپيچ ١/٢ ١- x ٥٠( ٢٣٢١٥٥ )سوپرپايپ1046907بسته اى ٣ عددعدد8795210
1110106028بوشن پرسى مهره دار ١/٢ x ١٦ سوپرپايپ952520-Iبسته اى ١٠ عددعدد845840
1110106029بوشن پرسى مهره دار ٣/٤ x ١٦( ٢٣١٤٢٠ )سوپرپايپ1015274بسته اى ١٠ عددعدد2177820
1110106030بوشن پرسى مهره دار ١/٢ x ٢٠( ٢٣١٤١١ )سوپرپايپ954530-Iبسته اى ١٠ عددعدد1224070
1110106031بوشن پرسى مهره دار ٣/٤ x ٢٠( ٢٣١٤٢١ )سوپرپايپ954520-Iبسته اى ١٠ عددعدد1072560
1110106032بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢٥( ٢٣١٤٣٢ )سوپرپايپ955540-Iبسته اى ١٠ عددعدد1728740
1110106033بوشن پرسى مهره دار ١/٤ ١- x ٣٢( ٢٣١٤٤٣ )سوپرپايپ956550-Iبساه اى ١٠ عددعدد2348950
1110106034بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ٤٠( ٢٣١٤٥٤ )سوپرپايپ1046937بسته اى ١٠ عددعدد9765310
1110106035بوشن پرسى مهره دار ٢ x ٥٠( ٢٣١٤٦٥ )سوپرپايپ1046939بسته اى ٣ عددعدد11577980
1110106036بوشن پرسى ١٦( ٢٣١١٠٠ )سوپرپايپ942120-Iبسته اى ٣٠ عددعدد640920
1110106037بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپايپ944140-Iبسته اى ١٠ عددعدد837120
1110106038بوشن پرسى ٢٥( ٢٣١١٠٢ )سوپرپايپ945150-Iبسته اى ١٠ عددعدد1326530
1110106039بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپايپ946160-Iبسته اى ٥ عددعدد1837740
1110106040بوشن پرسى ٤٠( ٢٣١١٠٤ )سوپرپايپ1046932بسته اى ٥ عددعدد6151960
1110106041بوشن پرسى ٥٠( ٢٣١١٠٥ )سوپرپايپ1046935بسته اى ٣ عددعدد8502000
1110106044بوشن دنده اى ٣/٤ سوپرپايپ770032-Iبسته اى ٢٠ عددعدد610400
1110106045بوشن دنده اى ١ اينچ سوپرپايپ770033-Iبسته اى ١٠ عددعدد1130330
1110106053بوشن RS2 سوپرپايپ1029144عدد6795060
1110106054رابط توپيچRS2 ٢- اينچ سوپرپايپ1029135عدد8516170
1110106055رابط پرسى RS2 - 75 سوپرپايپ1029126عدد13202080
1110106056رابط توپيچ RS2 - 2x1/2 سوپرپايپ1029136عدد15807180
1110106057رابط سوپر والو - T2 ١٦ سوپرپايپ2023263T-Iعدد792430
1110106058رابط سوپر والو - T2 ٢٠ سوپرپايپ2023264T-Iعدد849110
1110106059رابط سوپر والو - T2 ٢٥ سوپرپايپ2023265T-Iعدد1060570
1110106060بوشن ٣ RS - سوپرپايپ1029145عدد14201610
1110106061رابط پرسى ٢ - RS - ٣٢ سوپرپايپ1029122عدد6711130
1110106062رابط پرسى ٣ - RS - ٩٠ سوپرپايپ1029127عدد23632290
1110106063رابط توپيچ ٣ اينچ ٣ RSسوپرپايپ1029137عدد13341600
1110106070رابط روپيچ سوپروالوT2 ١/٢-2023275T-Iعدد1015880
1110106071رابط روپيچ سوپروالوT2 ٣/٤-2023276T-Iعدد1115070
1110106072رابط توپيچ سوپروالوT2 ١/٢-2023285T-Iعدد1021330
1110107001درپوش پلاستيكى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپايپ770202B-Iبسته اى ١٨٠ عددعدد37060
1110107002درپوش پلاستيكى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپايپ770202R-Iبسته اى ١٨٠ عددعدد37060
1110107005درپوش روپيچ ١ اينچ سوپرپايپ770341-Iبسته اى ٢٠ عددعدد551540
1110107006درپوش توپيچ ١/٢ سوپرپايپ1014120بسته اى ٢٠ عددعدد597320
1110107008درپوش توپيچ ١ اينچ سوپرپايپ770323-Iبسته اى ٢٠ عددعدد550450
1110107009ته بند سوپر والو - T2 سوپرپايپ1023261Tعدد713950
1110108001مهره ماسوره ١/٢x ١٦( ٢٣١٤٠١ )سوپرپايپ.770042-Iبسته اى ٢٠ عددعدد321550
1110108003مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١٤٢٢ )سوپرپايپ770040-Iبسته اى ٢٠ عددعدد583150
1110108004مهره ماسوره ٣/٤x ٢٠( ٢٣١٤٢١ )سوپرپايپ770048-Iبسته اى ٢٠ عددعدد499220
1110108005مهره ماسوره ٣/٤x ٢٥( ٢٣١٤٢٢ )سوپرپايپ770047-Iبسته اى ٢٠ عددعدد855650
1110108006مهره ماسوره ١x ٢٥( ٢٣١٤٣٢ )سوپرپايپ770049-Iبسته اى ١٠ عددعدد1127060
1110108007رابط توپيچ دنده اى ١x ٣٢( ٢٣١٤٣٣ )سوپرپايپ806351-Iبسته اى ٥ عددعدد2157110
1110108008رابط روپيچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپايپ806240R-Iبسته اى ٥ عددعدد2194170
1110108010مهره ماسوره ١٦x ٣/٤ يورو سوپرپايپ770044-Iبسته اى ٢٠ عددعدد516660
1110109001تبديل پرسى ١٦x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپايپ944120-Iبسته اى ١٠ عددعدد725940
1110109002تبديل پرسى ١٦x ٢٥( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپايپ945120-Iبسته اى ١٠ عددعدد1103080
1110109003تبديل پرسى ٢٠x ٢٥( ٢٣١٧٢١ )سوپرپايپ945140-Iبسته اى ١٠ عددعدد1178290
1110109004تبديل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپايپ946140-Iبسته اى ١٠ عددعدد1451880
1110109005تبديل پرسى ٢٥x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپايپ946150-Iبسته اى ١٥ عددعدد1698220
1110109006تبديل پرسى ٢٥x ٤٠( ٢٣١٧٤٢ )سوپرپايپ1046930بسته اى ٥ عددعدد6218450
1110109007تبديل پرسى ٣٢x ٤٠( ٢٣١٧٤٣ )سوپرپايپ1046931بسته اى ٥ عددعدد6457160
1110109008تبديل پرسى ٣٢x ٥٠( ٢٣١٧٥٣ )سوپرپايپ1046933بسته اى ٣ عددعدد8557590
1110109009تبديل پرسى ٤٠x ٥٠( ٢٣١٧٥٤ )سوپرپايپ1046934بسته اى ٣ عددعدد8519440
1110109015تبديل روپيچ ٣/٤x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپايپ770355-Iبسته اى ٢٠ عددعدد370600
1110109016تبديل روپيچ ٣/٤x ١( ٢٣١٧ )سوپرپايپ770057-Iبسته اى ١٥ عددعدد667080
1110110001بست پلاستيكى روكار ١٦( ٢٣٤٠٠٠ )سوپرپايپ631016-Iبسته اى ١٥٠٠ عددعدد9810
1110110002بست پلاستيكى روكار ٢٠( ٢٣٤٠٠١ )سوپرپايپ631020-Iبسته اى ١٠٠٠ عددعدد10900
1110110003بست پلاستيكى روكار ٢٥( ٢٣٤٠٠٢ )سوپرپايپ631025-Iبسته اى ٨٠٠ عددعدد10900
1110110004بست پلاستيكى روكار ٣٢( ٢٣٤٠٠٣ )سوپرپايپ631032-Iبسته اى ٥٠٠ عددعدد16350
1110110005بست U زانو ديوارى( يدكى )سوپرپايپ970000-Iبسته اى ١٠ عددعدد27250
1110111001شير توپى ١ اينچ روپيچ / توپيچ سوپرپايپ1032701بسته اى ١ عددجفت8564130
1110111002شير توپى ١ اينچ روپيچ x ٣/٤ توپيچ سوپرپايپ1012913يك جفتعدد8564130
1110111003شير سوپروالو - T1 ١٦ سوپرپايپ2030571Tعدد6069120
1110111006شير سوپر والو - T2 سوپرپايپ2030579Tعدد5677810
1110111008شير سوپر والو S1 سايز ٢٥ پرسى سوپرپايپ2030563Tعدد5165510
1110111009شير سوپر والو S2 سوپرپايپ2030565Tعدد3907650
1110111010شير سوپر والو S3 سوپرپايپ2030567Tعدد5033620
1110111011شير سوپر والو S4 سوپرپايپ2030569Tعدد6461520
1110111012شير سوپر والوS1-سايز٣٢پرسى سوپرپايپ2030564Tعدد7104620
1110111020شير سوپر والوT1٢٠-2030572Tعدد6161770
1110111021شير سوپر والوT1٢٥-2030573Tعدد6699140
1110111022شير سوپر والوT1٣٢-2030574Tعدد8113960
1110112001روپيچ توپيچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپايپ770061-Iبسته اى ٣٠ عددعدد323730
1110112002روپيچ توپيچ ٣/٤( ٢٣١٢ )سوپرپايپ770062-Iبسته اى ٢٠ عددعدد417470
1110112003روپيچ توپيچ ١ اينچ( ٢٣١٢ )سوپرپايپ770063-Iبسته اى ١٠ عددعدد886170
1110112004تبديل ١ اينچ توپيچ x ٣/٤ روپيچ سوپرپايپ770351-Iبسته اى ٢٠ عددعدد699780
1110112005تبديل ٣/٤ روپيچ x ١/٢ توپيچ سوپرپايپ770356-Iبسته اى ٢٠ عددعدد303020
1110113004ترمينال ويژه R10 سوپرپايپ586010-Iبسته اى ١ عددعدد8080170
1110113007عايق كنارى سوپرپايپ606000-I١ مترىمتر35970
1110113008چسب دو طرفه سوپرپايپT100727-I٥٠ مترىمتر28449
1110113009بست ريلى سوپرپايپ610516-Iشاخه اى ٢ مترىمتر245250
1110113010بست خاردار سوپرپايپ100718-Iبسته اى ١٠٠ عددعدد6540
1110113011لوله خرطومى ٢٠ - مشكى سوپرپايپ520350-Iكلاف ٥٠ مترىمتر70850
1110113012نايلون حباب دار متاليز سوپرپايپ601010-Iرول ١٠٠ متر مربعىمتر مربع210370
1110113014افزودنى بتون سوپرپايپ100710-I١٠ ليترىليتر385860
1110113017بست عايق سوپرپايپ100811-Iعدد19620
1110114001صفحه ديوارى تكmm ٧٣( ٢٣٥١ )سوپرپايپ970015-Iبسته اى ١٠٠ عددعدد83930
1110114002صفحه ديوارى دوبلmm ١٥٣( ٢٣٥١ )سوپرپايپ970012-Iبسته اى ٤٠ عددعدد168950
1110114003صفحه ديوارى قوس دارmm ٢٥٠( ٢٣٥١ )سوپرپايپ970012G-Iبسته اى ٥٠ عددعدد267050
1110114004صفحه ديوارى رادياتورmm ٥٠٠( ٢٣٥١ )سوپرپايپ970012L-Iبسته اى ٢٥ عددعدد431640
1110115001كلكتور ٢ انشعابى سوپرپايپ770220-Iبسته اى ١ عددعدد2196350
1110115002كلكتور ٣ انشعابى سوپرپايپ770222-Iبسته اى ١ عددعدد3060720
1110115003كلكتور ٤ انشعابى سوپرپايپ770221-Iبسته اى ١ عددعدد3974140
1110115004كلكتور ٢ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088045بسته اى ١ ستجفت35671340
1110115005كلكتور ٣ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088046بسته اى ١ ستجفت44393520
1110115006كلكتور ٤ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088047بسته اى ١ ستجفت56542660
1110115007كلكتور ٥ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088048بسته اى ١ ستجفت65532980
1110115008كلكتور ٦ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088049بسته اى ١ ستجفت75689600
1110115009كلكتور ٧ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088050بسته اى ١ ستجفت85828780
1110115010كلكتور ٨ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088051بسته اى ١ ستجفت95976680
1110115011كلكتور ٩ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088052بسته اى ١ ستجفت106425420
1110115012كلكتور ١٠ انشعابى SS گرمايش از كف سوپرپايپ1088053بسته اى ١ ستجفت116389110
1110115013كلكتور ٢ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086538بسته اى ١ ستجفت39142990
1110115014كلكتور ٣ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086539بسته اى ١ ستجفت50748220
1110115015كلكتور ٤ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1013053بسته اى ١ ستجفت63509940
1110115016كلكتور ٥ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086541بسته اى ١ ستجفت75389850
1110115017كلكتور ٦ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086542بسته اى ١ ستجفت88442600
1110115018كلكتور ٧ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086543بسته اى ١ ستجفت100039110
1110115019كلكتور ٨ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086544بسته اى ١ ستجفت113084230
1110115020كلكتور ٩ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086545بسته اى ١ ستجفت126138070
1110115021كلكتور ١٠ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپايپ1086546بسته اى ١ ستجفت139442610
1110116001جعبه كلكتورى گرمايش كفىmm - ٤٥٠ سوپرپايپ577010-Iبسته اى ١ عددعدد7199450
1110116002جعبه كلكتورى گرمايش كفىmm - ٥٣٠ سوپرپايپ577020-Iبسته اى ١ عددعدد8519440
1110116003جعبه كلكتورى گرمايش كفىmm - ٦٨٠ سوپرپايپ577030-Iبسته اى ١ عددعدد9444850
1110116004جعبه كلكتورى گرمايش كفىmm - ٨٣٠ سوپرپايپ577040-Iبسته اى ١ عددعدد10134820
1110116005جعبه كلكتورى گرمايش كفىmm - ١٠٣٠ سوپرپايپ577050-Iبسته اى ١ عددعدد11630300
1110116007درب جعبه كلكتور گرمايش كفىmm - ٤٥٠ سوپرپايپ571510-Iبسته اى ١ عددعدد3921820
1110116008درب جعبه كلكتور گرمايش كفىmm - ٥٣٠ سوپرپايپ571520-Iبسته اى ١ عددعدد4175790
1110116009درب جعبه كلكتور گرمايش كفىmm - ٦٨٠ سوپرپايپ571530-Iبسته اى ١ عددعدد4490800
1110116010درب جعبه كلكتور گرمايش كفىmm - ٨٣٠ سوپرپايپ571540-Iبسته اى ١ عددعدد5214560
1110116011درب جعبه كلكتور گرمايش كفىmm - ١٠٣٠ سوپرپايپ571550-Iبسته اى ١ عددعدد6726390

جدول لیست قیمت سوپرپایپ