پلی اتیلن پلیران

پلی ران

پلی اتیلن پلیران - پلی ران

پلیران پلی به سویه سیستم نوین آبیاری

نام مجموعهپلی ران
زمان شروع به کار۱350
نام مدیر عاملآقای معصومی
محل کارخانهجارجرود
تعداد افراد شاغلبیش از 1000 نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – تجهیزات آبیاری – لوله و اتصلات سیستم های جامع آب و باران
تنوع سایز۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروشمشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروشبیمه محصولات
مدیر فروشخانم یکتی

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .

بازرگانی کشیشی ،نمایندگی اصلی پلی اتیلن پلیران

کانالوگ فنی پلی اتیلن پلیران کاتالوگ پلی اتیلن پلیران

لیست قیمت پوشفیت پلی اتیلن

كد كالانام كالاقيمت اول
1020401001زانو ٥٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢٠٥ )پلى اتيلن پليران36620
1020401002زانو ٦٣ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢٠٦ )پلى اتيلن پليران110850
1020401003زانو ٧٥ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢٠٧ )پلى اتيلن پليران127800
1020401004زانو ٩٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢٠٩ )پلى اتيلن پليران221670
1020401005زانو ١١٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢١٠ )پلى اتيلن پليران358330
1020401006زانو ١٢٥ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢١٢ )پلى اتيلن پليران803280
1020401007زانو ١٦٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٢١٦ )پلى اتيلن پليران1177280
1020401023زانو ٥٠ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥٠٥ )پلى اتيلن پليران53450
1020401024زانو ٦٣ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥٠٦ )پلى اتيلن پليران80410
1020401025زانو ٧٥ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥٠٧ )پلى اتيلن پليران136960
1020401026زانو ٩٠ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥٠٩ )پلى اتيلن پليران208450
1020401027زانو ١١٠ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥١٠ )پلى اتيلن پليران312660
1020401028زانو ١٢٥ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥١٢ )پلى اتيلن پليران559020
1020401029زانو ١٦٠ - ٤٥ درجه( ٣٦٤٥١٦ )پلى اتيلن پليران916660
1020402001سه راهى ٥٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٠٥ )پلى اتيلن پليران107250
1020402002سه راهى ٦٣ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٠٦ )پلى اتيلن پليران176900
1020402003سه راهى ٧٥ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٠٧ )پلى اتيلن پليران310480
1020402004سه راهى ٩٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٠٩ )پلى اتيلن پليران343740
1020402005سه راهى ١١٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣١٠ )پلى اتيلن پليران603050
1020402006سه راهى ١٢٥ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣١٢ )پلى اتيلن پليران786780
1020402007سه راهى ١٦٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣١٦ )پلى اتيلن پليران1661630
1020402010سه راهى ٥٠ x ٦٣ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٦٥ )پلى اتيلن پليران148280
1020402011سه راهى ٦٣ x ١١٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣١٦ )پلى اتيلن پليران559480
1020402012سه راهى ١١٠ x ١٦٠ - ٩٠ درجه( ٣٦٠٣٦١ )پلى اتيلن پليران1495130
1020402051سه راهى ٥٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٠٥ )پلى اتيلن پليران140580
1020402052سه راهى ٦٣ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٠٦ )پلى اتيلن پليران211540
1020402053سه راهى ٧٥ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٠٧ )پلى اتيلن پليران340100
1020402054سه راهى ٩٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٠٩ )پلى اتيلن پليران600180
1020402055سه راهى ١١٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٠ )پلى اتيلن پليران968280
1020402056سه راهى ١٢٥ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٢ )پلى اتيلن پليران1124820
1020402057سه راهى ١٦٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٦ )پلى اتيلن پليران2027290
1020402058سه راهى ٥٠ x ٦٣ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٦٥ )پلى اتيلن پليران185030
1020402059سه راهى ٦٣ x ٧٥ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٧٦ )پلى اتيلن پليران319880
1020402060سه راهى ٦٣ x ٩٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٩٦ )پلى اتيلن پليران484550
1020402061سه راهى ٦٣ x ١١٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٦ )پلى اتيلن پليران600450
1020402062سه راهى ٧٥ x ١١٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٧ )پلى اتيلن پليران776120
1020402063سه راهى ٩٠ x ١١٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣١٩ )پلى اتيلن پليران880770
1020402064سه راهى ١١٠ x ١٢٥ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٢١ )پلى اتيلن پليران1023510
1020402065سه راهى ١١٠ x ١٦٠ - ٤٥ درجه( ٣٦١٣٦١ )پلى اتيلن پليران1793880
1020403001چهار راه جوشى ٦٣( ٣٦٠٤٠٦ )پلى اتيلن پليران306410
1020403002چهار راه جوشى ١١٠( ٣٦٠٤١٠ )پلى اتيلن پليران1113280
1020404001درپوش تست ٥٠( ٣٦١٠٠٥ )پلى اتيلن پليران13370
1020404002درپوش تست ٦٣( ٣٦١٠٠٦ )پلى اتيلن پليران20040
1020404003درپوش تست ٧٥( ٣٦١٠٠٧ )پلى اتيلن پليران26700
1020404004درپوش تست ٩٠( ٣٦١٠٠٩ )پلى اتيلن پليران36660
1020404005درپوش تست ١١٠( ٣٦١٠١٠ )پلى اتيلن پليران63310
1020404006درپوش تست ١٢٥( ٣٦١٠١٢ )پلى اتيلن پليران89930
1020404007درپوش تست ١٦٠( ٣٦١٠١٦ )پلى اتيلن پليران123200
1020404015درپوش موقت ٦٣( ٣٦١٠٦٠)پلى اتيلن پليران30010
1020404016درپوش موقت ٧٥(٣٦١٠٧٠ )پلى اتيلن پليران41650
1020404017درپوش موقت ٩٠(٣٦١٠٩٠ )پلى اتيلن پليران59970
1020404018درپوش موقت ١١٠(٣٦١٠٢١ )پلى اتيلن پليران76610
1020405001تبديل ٥٠x٦٣( ٣٦١٧٦٣ )پلى اتيلن پليران63810
1020405002تبديل ٥٠x٧٥( ٣٦١٧٧٥ )پلى اتيلن پليران73290
1020405003تبديل ٦٣x٧٥( ٣٦١٧٧٦ )پلى اتيلن پليران89930
1020405004تبديل ٦٣x٩٠( ٣٦١٧٩٦ )پلى اتيلن پليران116550
1020405005تبديل ٧٥x٩٠( ٣٦١٧٩٧ )پلى اتيلن پليران123200
1020405006تبديل ٦٣x١١٠( ٣٦١٧١٦ )پلى اتيلن پليران139840
1020405007تبديل ٧٥x١١٠( ٣٦١٧١٧ )پلى اتيلن پليران159820
1020405008تبديل ٩٠x١١٠( ٣٦١٧١٩ )پلى اتيلن پليران193150
1020405009تبديل ١١٠x١٢٥( ٣٦١٧٢١ )پلى اتيلن پليران289560
1020405010تبديل ١١٠x١٦٠( ٣٦١٧٦١ )پلى اتيلن پليران360170
1020405011تبديل ١٢٥x١٦٠( ٣٦١٧٦٢ )پلى اتيلن پليران362550
1020406003موفه كوتاه ٥٠( ٣٦١١٠٥ )پلى اتيلن پليران213530
1020406004موفه كوتاه ٦٣( ٣٦١١٠٦ )پلى اتيلن پليران278530
1020406005موفه كوتاه ٧٥( ٣٦١١٠٧ )پلى اتيلن پليران332370
1020406006موفه كوتاه ٩٠( ٣٦١١٠٩ )پلى اتيلن پليران460880
1020406007موفه كوتاه ١١٠( ٣٦١١١٠ )پلى اتيلن پليران657930
1020406008موفه كوتاه ١٢٥( ٣٦١١١٢ )پلى اتيلن پليران957180
1020406009موفه كوتاه ١٦٠( ٣٦١١١٦ )پلى اتيلن پليران1520900
1020406010موفه بلند ٦٣( ٣٦٢١٠٦ )پلى اتيلن پليران401810
1020406011موفه بلند ٧٥( ٣٦٢١٠٧ )پلى اتيلن پليران501710
1020406012موفه بلند ٩٠( ٣٦٢١٠٩ )پلى اتيلن پليران684480
1020406013موفه بلند ١١٠( ٣٦٢١١٠ )پلى اتيلن پليران1009690
1020406014موفه بلند ١٢٥( ٣٦٢١١٢ )پلى اتيلن پليران1219790
1020406015موفه بلند ١٦٠( ٣٦٢١١٦ )پلى اتيلن پليران1913150
1020406016موفه بلند ٢٠٠( ٣٦٢١٢٠ )پلى اتيلن پليران5120500
1020406017موفه بلند ٢٥٠( ٣٦٢١٢٥ )پلى اتيلن پليران8727890
1020406020موفه رابط ٦٣ پلى اتيلن پليران336180
1020407001سيفون ٥٠( ٣٦٦٥٠٥ )پلى اتيلن پليران131410
1020407002سيفون ٦٣( ٣٦٦٥٠٦ )پلى اتيلن پليران306140
1020407003سيفون ٧٥( ٣٦٦٥٠٧ )پلى اتيلن پليران384110
1020407004سيفون ٩٠( ٣٦٦٥٠٩ )پلى اتيلن پليران651400
1020407005سيفون ١١٠( ٣٦٦٥١٠ )پلى اتيلن پليران1109880
1020408006دريچه بازديد ٦٣( ٣٦٨٠٠٦ )پلى اتيلن پليران232450
1020408010دريچه بازديد ١١٠( ٣٦٨٠١٠ )پلى اتيلن پليران475370
1020408020سه راه بازديد ٦٣ - ٤٥( ٣٦٢٣٦٤ )پلى اتيلن پليران333080
1020408030سه راه بازديد ٦٣ - ٩٠( ٣٦٢٣٦٩ )پلى اتيلن پليران191950
1020408031سه راه بازديد ١١٠ - ٩٠( ٣٦٢٣١٩ )پلى اتيلن پليران717750