ایران اتصال آسیا

ایران اتصال آسیا

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

درباره ایران اتصال آسیا:

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد.

اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد.

با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشد.

 

نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار 1369
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی اتصالات مانسمان و درزدار
تنوع سایز سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی ایران اتصال آریا

کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصال

لیست قیمت ایران اتصال

نام کالاقیمت اول
زانوئی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال100000
زانوئی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال160000
زانوئی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال180000
زانوئی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )ایران اتصال350000
زانوئی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )ایران اتصال430000
زانوئی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )ایران اتصال870000
زانوئی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال1350000
زانوئی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال1790000
زانوئی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال3800000
سه راهی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال140000
سه راهی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال200000
سه راهی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال330000
سه راهی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )ایران اتصال700000
سه راهی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )ایران اتصال780000
سه راهی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )ایران اتصال1150000
سه راهی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال1750000
سه راهی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال2400000
سه راهی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال4400000
سه راهی ١/٢ اینچx٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال200000
سه راهی ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال300000
سه راهی ٣/٤ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال300000
سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )ایران اتصال590000
سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٤ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )ایران اتصال590000
سه راهی ١ اینچx١-١/٤اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )ایران اتصال700000
سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )ایران اتصال670000
سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )ایران اتصال670000
سه راهی ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )ایران اتصال670000
سه راهی ١-١/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )ایران اتصال780000
سه راهی ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )ایران اتصال960000
سه راهی ٣/٤ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٢ )ایران اتصال960000
سه راهی ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٣ )ایران اتصال960000
سه راهی ١-١/٤ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٤ )ایران اتصال960000
سه راهی ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٥ )ایران اتصال1150000
سه راهی ١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال1400000
سه راهی ٣/٤ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال1400000
سه راهی ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال1400000
سه راهی ١-١/٤ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٤ )ایران اتصال1400000
سه راهی ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٥ )ایران اتصال1750000
سه راهی ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٦ )ایران اتصال1750000
سه راهی ١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال2150000
سه راهی ٣/٤ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال2150000
سه راهی ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال2150000
سه راهی ١-١/٤ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٤ )ایران اتصال2150000
سه راهی ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٥ )ایران اتصال2400000
سه راهی ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٦ )ایران اتصال2400000
سه راهی ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال2400000
سه راهی ١ اینچx ٤ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال3200000
سه راهی ١-١/٤ اینچx٤ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٤ )ایران اتصال3200000
سه راهی ١-١/٢ اینچx٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٥ )ایران اتصال3200000
سه راهی ٢ اینچx٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٦ )ایران اتصال4400000
سه راهی ٢-١/٢ اینچx ٤ اینچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال4400000
سه راهی ٣ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال4400000
تبدیل ١/٢ اینچx ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال80000
تبدیل ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال150000
تبدیل ٣/٤ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال150000
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤١ )ایران اتصال270000
تبدیل ٣/٤ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤٢ )ایران اتصال270000
تبدیل ١ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤٣ )ایران اتصال260000
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٥١ )ایران اتصال350000
تبدیل ٣/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٥٢ )ایران اتصال350000
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٥٣ )ایران اتصال340000
تبدیل ١-١/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٥٤ )ایران اتصال340000
تبدیل ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٦١ )ایران اتصال480000
تبدیل ٣/٤ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٦٢ )ایران اتصال480000
تبدیل ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٦٣ )ایران اتصال500000
تبدیل ١-١/٤ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٦٤ )ایران اتصال450000
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٦٥ )ایران اتصال450000
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال770000
تبدیل ١-١/٤ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٤ )ایران اتصال770000
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٥ )ایران اتصال720000
تبدیل ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٦ )ایران اتصال720000
تبدیل ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال900000
تبدیل ١-١/٤ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٤ )ایران اتصال900000
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٥ )ایران اتصال860000
تبدیل ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٦ )ایران اتصال860000
تبدیل ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال860000
تبدیل ١-١/٤ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٤ )ایران اتصال1750000
تبدیل ١-١/٢ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٥ )ایران اتصال1750000
تبدیل ٢ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٦ )ایران اتصال1450000
تبدیل ٢/١/٢ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال1300000
تبدیل ٣ اینچx ٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال1300000
سر دنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال80000
سر دنده ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال105000
سر دنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال150000
سر دنده ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )ایران اتصال280000
سر دنده ١-١/٢ اینچ مانسمان(١٣٧٧٠٥ )ایران اتصال300000
سر دنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )ایران اتصال390000
سر دنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ایران اتصال680000
سر دنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال800000
سر دنده ٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال1000000