نمایندگی اصلی اتصالات گالوانیزه مک

اتصالات گالوانیزه مک

تولید کننده لوله و اتصالات گالوانیزه باکیفیت خارجی

درباره اتصالات گالوانیزه مک:

شرکت جیان میده کستینگ، تولید کننده اتصالات گالوانیزه مک چین در سال 1962 تأسیس شد.

 در طول دهه‌های گذشته این شرکت از تمام توان خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو استفاده کرده است تا جایگاه اتصالات گالوانیزه مک را در بازار بیش از پیش تحکیم کند. 

کاربرد اتصالات گالوانیزه مک عبارتند از:

  1. •    تاسیسات آب ساختمان
  2. •    تاسیسات صنعتی
  3. •    سیستم تهویه مظبوع
  4. •    تاسیسات آتش نشانی
  5. •    خطوط لوله هوا تحت فشار
  6. •    سیستم های آبیاری و کشاورزی
نام مجموعه مک چین
زمان شروع به کار سال 1962
تعداد افراد شاغلبیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدیلوله های گالوانیزه
تنوع سایزاز 1/2 اینچ الی 5 اینچ
خدمات قبل از فروشمشاوره
خدمات بعد از فروشگارانتی محصول

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی اصلی گالوانیزه مک چین

کاتالوگ گالوانیزه مک


جدول قیمت اتصالات گالوانیزه مک

كد كالانام كالاواحد كالاقيمت اول
1060208001زانوئى ٢( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠١)عدد95000
1060208002زانوئى ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٢)عدد230000
1060208003زانوئى ٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٣)عدد340000
1060208004زانوئى ٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٤)عدد490000
1060208005زانوئى ٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٥)عدد630000
1060208006زانوئى ٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٦)عدد1200000
1060208007زانوئى ٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٧)عدد2000000
1060208008زانوئى ٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٠٨)عدد2500000
1060208009زانوئى ١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٢١٠)عدد3900000
1060208017زانوئى ٤٥-٢ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠١)عدد95000
1060208018زانوئى ٤٥-٢/٥ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٢)عدد230000
1060208019زانوئى ٤٥-٣ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٣)عدد340000
1060208020زانوئى ٤٥-٤ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٤)عدد490000
1060208021زانوئى ٤٥-٥ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٥)عدد630000
1060208022زانوئى ٤٥-٦ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٦)عدد1200000
1060208023زانوئى ٤٥-٧ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٧)عدد2000000
1060208024زانوئى ٤٥-٨ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥٠٨)عدد2500000
1060208025زانوئى ٤٥-١٠ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٤٥١٠)عدد3900000
1060208030زانوئى ٢x ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٢٢١)عدد190000
1060308001سه راهى ٢( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠١)عدد145000
1060308002سه راهى ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٢)عدد270000
1060308003سه راهى ٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٣)عدد390000
1060308004سه راهى ٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٤)عدد630000
1060308005سه راهى ٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٥)عدد780000
1060308006سه راهى ٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٦)عدد1600000
1060308007سه راهى ٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٧)عدد2100000
1060308008سه راهى ٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٠٨)عدد3200000
1060308009سه راهى ١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٠)عدد4700000
1060308012سه راهى ٢x٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٢١)عدد260000
1060308013سه راهى ٢x٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٣١)عدد390000
1060308014سه راهى ٢/٥x٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٣٢)عدد390000
1060308015سه راهى ٢x٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٤١)عدد630000
1060308016سه راهى ٢/٥x٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٤٢)عدد630000
1060308017سه راهى ٣x٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٤٣)عدد630000
1060308018سه راهى ٢x٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٥١)عدد780000
1060308019سه راهى ٢/٥x٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٥٢)عدد780000
1060308020سه راهى ٣x٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٥٣)عدد780000
1060308021سه راهى ٤x٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٥٤)عدد780000
1060308022سه راهى ٢x٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٦١)عدد1600000
1060308023سه راهى ٢/٥x٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٦٢)عدد1600000
1060308024سه راهى ٣x٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٦٣)عدد1600000
1060308025سه راهى ٤x٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٦٤)عدد1600000
1060308026سه راهى ٥x٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٦٥)عدد1600000
1060308028سه راهى ٢/٥x٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٧٢)عدد2200000
1060308029سه راهى ٣x٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٧٣)عدد2200000
1060308030سه راهى ٤x٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٧٤)عدد2200000
1060308031سه راهى ٥x٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٧٥)عدد2200000
1060308032سه راهى ٦x٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٧٦)عدد2200000
1060308034سه راهى ٢/٥x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٢)عدد3200000
1060308035سه راهى ٣x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٣)عدد3200000
1060308036سه راهى ٤x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٤)عدد3200000
1060308037سه راهى ٥x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٥)عدد3200000
1060308038سه راهى ٦x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٦)عدد3200000
1060308039سه راهى ٧x٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٣٨٧)عدد3200000
1060308043سه راهى ٤x١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٤)عدد4900000
1060308044سه راهى ٥x١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٥)عدد4900000
1060308045سه راهى ٦x١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٦)عدد4900000
1060308046سه راهى ٧x١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٧)عدد4900000
1060308047سه راهى ٨x١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٣١٨)عدد4900000
1060508001چپقى ٢( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠١)عدد95000
1060508002چپقى ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٢)عدد230000
1060508003چپقى ٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٣)عدد360000
1060508004چپقى ٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٤)عدد500000
1060508005چپقى ٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٥)عدد650000
1060508006چپقى ٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٦)عدد1400000
1060508007چپقى ٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٧)عدد2200000
1060508008چپقى ٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٧٠٨)عدد2700000
1060508009چپقى ١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٧١٠)عدد4200000
1060508010چپقى ٢ ٤٥- درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠١)عدد95000
1060508011چپقى ٢/٥ ٤٥- درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٢)عدد230000
1060508012چپقى ٣ ٤٥- درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٣)عدد360000
1060508013چپقى ٤ ٤٥- درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٤)عدد500000
1060508014چپقى ٤٥-٥ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٥)عدد650000
1060508017چپقى ٦ ٤٥- درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٦)عدد1400000
1060508018چپقى ٤٥-٧ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٧)عدد2200000
1060508019چپقى ٤٥-٨ درجه( مك )گالوانيزه(٢١٠٨٠٨)عدد2700000
1060608001مغزى ٢( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠١)عدد90000
1060608002مغزى ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٢)عدد165000
1060608003مغزى ٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٣)عدد220000
1060608004مغزى ٤( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٤)عدد350000
1060608005مغزى ٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٥)عدد390000
1060608006مغزى ٦( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٦)عدد850000
1060608007مغزى ٧( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٧)عدد1250000
1060608008مغزى ٨( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٠٨)عدد1650000
1060608009مغزى ١٠( مك )گالوانيزه(٢١٠٩١٠)عدد2350000
1060608020مغزى ٢x٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٢١)عدد180000
1060608025مغزى ٢x ٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٣١)عدد250000
1060608026مغزى ٢/٥x٣( مك )گالوانيزه(٢١٠٩٣٢)عدد250000
1060708001بوشن ٢( مك )گالوانيزه(٢١١١٠١)عدد90000
1060708002بوشن ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٢)عدد165000
1060708003بوشن ٣( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٣)عدد220000
1060708004بوشن ٤( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٤)عدد350000
1060708005بوشن ٥( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٥)عدد430000
1060708006بوشن ٦( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٦)عدد800000
1060708007بوشن ٧( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٧)عدد1270000
1060708008بوشن ٨( مك )گالوانيزه(٢١١١٠٨)عدد1550000
1060708009بوشن ١٠( مك )گالوانيزه(٢١١١١٠)عدد2300000
1060708020بوشن ٢x٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١١٢١)عدد190000
1060708021بوشن ٢x٣( مك )گالوانيزه(٢١١١٣١)عدد240000
1060708022بوشن ٢/٥x٣( مك )گالوانيزه(٢١١١٣٢)عدد240000
1060807002درپوش ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٢)عدد97000
1060807003درپوش ٣( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٣)عدد138000
1060807004درپوش ٤( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٤)عدد240000
1060807005درپوش ٥( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٥)عدد350000
1060807006درپوش ٦( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٦)عدد385000
1060807007درپوش ٧( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٧)عدد1100000
1060807008درپوش ٨( مك )گالوانيزه(٢١١٠٠٨)عدد1200000
1060807009درپوش ١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٠١٠)عدد2450000
1060907001مهره ماسوره ٢( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠١)عدد440000
1060907002مهره ماسوره ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٢)عدد650000
1060907003مهره ماسوره ٣( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٣)عدد770000
1060907004مهره ماسوره ٤( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٤)عدد1350000
1060907005مهره ماسوره ٥( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٥)عدد1550000
1060907006مهره ماسوره ٦( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٦)عدد2500000
1060907007مهره ماسوره ٧( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٧)عدد4600000
1060907008مهره ماسوره ٨( مك )گالوانيزه(٢١١٤٠٨)عدد5000000
1060907009مهره ماسوره ١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٤١٠)عدد5600000
1061007001تبديل ٢x٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١٧٢١)عدد90000
1061007002تبديل ٢x٣( مك )گالوانيزه(٢١١٧٣١)عدد175000
1061007003تبديل ٢/٥x٣( مك )گالوانيزه(٢١١٧٣٢)عدد175000
1061007004تبديل ٢x٤( مك )گالوانيزه(٢١١٧٤١)عدد300000
1061007005تبديل ٢/٥x٤( مك )گالوانيزه(٢١١٧٤٢)عدد300000
1061007006تبديل ٣x٤( مك )گالوانيزه(٢١١٧٤٣)عدد300000
1061007007تبديل ٢x٥( مك )گالوانيزه(٢١١٧٥١)عدد350000
1061007008تبديل ٢/٥x٥( مك )گالوانيزه(٢١١٧٥٢)عدد350000
1061007009تبديل ٣x٥( مك )گالوانيزه(٢١١٧٥٣)عدد350000
1061007010تبديل ٤x٥( مك )گالوانيزه(٢١١٧٥٤)عدد350000
1061007011تبديل ٢x٦( مك )گالوانيزه(٢١١٧٦١)عدد530000
1061007012تبديل ٢/٥x٦( مك )گالوانيزه(٢١١٧٦٢)عدد530000
1061007013تبديل ٣x٦( مك )گالوانيزه(٢١١٧٦٣)عدد530000
1061007014تبديل ٤x٦( مك )گالوانيزه(٢١١٧٦٤)عدد530000
1061007015تبديل ٥x٦( مك )گالوانيزه(٢١١٧٦٥)عدد530000
1061007020تبديل ٥x٧( مك )گالوانيزه(٢١١٧٧٥)عدد970000
1061007021تبديل ٦x٧( مك )گالوانيزه(٢١١٧٧٦)عدد970000
1061007024تبديل ٣x٨( مك )گالوانيزه(٢١١٧٨٣)عدد1550000
1061007025تبديل ٤x٨( مك )گالوانيزه(٢١١٧٨٤)عدد1550000
1061007026تبديل ٥x٨( مك )گالوانيزه(٢١١٧٨٥)عدد1550000
1061007027تبديل ٦x٨( مك )گالوانيزه(٢١١٧٨٦)عدد1550000
1061007028تبديل ٧x٨( مك )گالوانيزه(٢١١٧٨٧)عدد1550000
1061007033تبديل ٥x١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٧١٥)عدد2050000
1061007034تبديل ٦x١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٧١٦)عدد2050000
1061007035تبديل ٧x١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٧١٧)عدد2050000
1061007036تبديل ٨x١٠( مك )گالوانيزه(٢١١٧١٨)عدد2050000
1061507001روپيچ توپيچ ٢( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠١)عدد100000
1061507002روپيچ توپيچ ٢/٥( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٢)عدد170000
1061507003روپيچ توپيچ ٣( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٣)عدد260000
1061507004روپيچ توپيچ ٤( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٤)عدد400000
1061507005روپيچ توپيچ ٥( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٥)عدد530000
1061507006روپيچ توپيچ ٦( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٦)عدد900000
1061507007روپيچ توپيچ ٧( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٧)عدد1450000
1061507008روپيچ توپيچ ٨( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠٨)عدد2150000
1061507020روپيچ توپيچ كوتاه( مك )گالوانيزه(٢١١٢٠١)عدد90000